Giải bài 44 sinh 6: Sự phát triển của giới Thực vật

  • 1 Đánh giá

Giới Thực vật từ những dạng Tảo đơn giản nhất đến những cây Hạt kín cấu tạo phức tạp có quan hệ gì với nhau và con đường phát triển của chúng diễn ra như thế nào? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thực trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 44.

A. Lý thuyết

1. Quá trình xuất hiện và phát triển của giới Thực vật

  • Các ngành thực vật không xuất hiện cùng lúc mà gắn liền với sự thay đổi của các điều kiện tự nhiên.

=> Quá trình phát triển của giới Thực vật

Kết quả hình ảnh cho sơ đồ phát triển của giới thực vật

2. Các giai đoạn phát triển của giới Thực vật

  • Quá trình phát triển của giới Thực vật:
    • Sự xuất hiện của các cơ thể ở nước
    • Các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện
    • Sự xuất hiện và chiếm ưu thế của các thực vật Hạt kín

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 143 sgk Sinh học 6

Thực vật ở nước (Tảo) xuất hiện trong điều kiện nào ? Vì sao chúng có thể sống được trong môi trường đó?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Tranh 143 sgk Sinh học 6

Thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện nào? Cơ thể của chúng có gì khác so với thực vật ở nước?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 143 sgk Sinh học 6

Thực vật Hạt kín xuất hiện trong điều kiện nào? Đặc điểm gì giúp chúng thích nghi được với điều kiện đó?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 44: Sự phát triển của giới Thực vật


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021