Giải vở BT(vở bài tập) toán lớp 4 tập 2 chi tiết, dễ hiểu

Hướng dẫn giải toàn bộ bài trong vở bài tập(VBT) toán 4 tập 2 một cách chi tiết, dễ hiểu. Dưới đây là các bài giải được phân chuyên mục giống vở bài tập toán 4 tập 2. Điều này, giúp bạn đọc tra cứu 1 cách tiện lợi và nhanh chóng.

GIẢI VBT TOÁN 4 - TẬP 2

Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 - Giới thiệu Hình bình hành

Giải bài: Dấu hiệu chia hết cho 2 Trang 3Giải bài: Dấu hiệu chia hết cho 5 Trang 4Giải bài: Luyện tập Trang 5Giải bài: Dấu hiệu chia hết cho 9 Trang 6Giải bài: Dấu hiệu chia hết cho 3 Trang 7Giải bài: Luyện tập Trang 7Giải bài: Luyện tập chung Trang 8Giải bài: Ki-lô-mét vuông Trang 9Giải bài: Hình bình hành Trang 11Giải bài: Luyện tập Trang 10

Chương 4: Phân số - Các phép tính với phân số - Giới thiệu Hình thoi

Giải bài: Phân số Trang 15Giải bài: Phân số và phép chia số tự nhiên Trang 16Giải bài :Phân số và phép chia số tự nhiên ( tiếp) Trang 17Giải bài: Luyện tập Trang 18Giải bài: Phân số bằng nhau Trang 19Giải bài: Rút gọn phân số Trang 20Giải bài: Luyện tập Trang 21Giải bài: Quy đồng mẫu số các phân số Trang 22Giải bài: Quy đồng mẫu số các phân số Trang 23Giải bài: Luyện tập Trang 24Giải bài: Luyện tập chung Trang 26

Giải bài: So sánh hai phân số có cùng mẫu số Trang 27Giải bài: Luyện tập Trang 27Giải bài: So sánh hai phân số khác mẫu số Trang 28,29Giải bài: Luyện tập Trang 30,31Giải bài: Luyện tập chung Trang 32Giải bài: Luyện tập chung Trang 33Giải bài: Luyện tập chung Trang 34Giải bài:Phép cộng phân số Trang 35Giải bài: Luyện tập Trang 37Giải bài: Luyện tập Trang 38Giải bài:Phép trừ phân số Trang 39

Giải bài:Phép trừ phân số Trang 40Giải bài: Luyện tập Trang 41Giải bài: Luyện tập chung Trang 42Giải bài: Phép nhân phân số Trang 43Giải bài: Luyện tập Trang 44Giải bài: Luyện tập Trang 45Giải bài: Tìm phân số của một số Trang 46Giải bài: Phép chia phân số Trang 47Giải bài: Luyện tập Trang 48Giải bài: Luyện tập Trang 49

Giải bài: Luyện tập chung Trang 50,51Giải bài: Luyện tập chung Trang 51,52Giải bài: Luyện tập chung Trang 53Giải bài: Luyện tập chung Trang 54,55Giải bài: Hình thoi Trang 56Giải bài: Diện tích hình thoi Trang 57Giải bài: Luyện tập Trang 58Giải bài: Luyện tập chung Trang 60

Chương 5: Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số - Tỉ lệ bản đồ

Giải bài: Giới thiệu tỉ số Trang 61,62Giải bài: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Trang 62,63Giải bài: Luyện tập Trang 64Giải bài: Luyện tập Trang 65,66Giải bài: Luyện tập chung Trang 67,68Giải VBT toán 4 tâp 2 bài: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số Trang 68,69Giải bài : Luyện tập Trang 71,72

Giải bài: Luyện tập Trang 70Giải bài : Luyện tập chung Trang 73,74Giải bài : Luyện tập chung Trang 75,76Giải bài : Tỉ lệ bản đồ Trang 77,78Giải bài : Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ Trang 79Giải bài : Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ Trang 80Giải bài :Thực hành Trang 81Giải bài : Thực hành Trang 82

Chương 6: Ôn tập

Giải bài : Ôn tập về số tự nhiên Trang 83,84Giải bài : Ôn tập về số tự nhiên Trang 84,85Giải bài : Ôn tập về số tự nhiên Trang 85,86Giải bài : Ôn tập các phép tính với số tự nhiên Trang 87,88Giải bài : Ôn tập các phép tính với số tự nhiên Trang 88,89Giải bài : Ôn tập các phép tính với số tự nhiên Trang 89,90Giải bài : Ôn tập về biểu đồ Trang 91Giải bài : Ôn tập về phân số Trang 92,93

Giải bài : Ôn tập các phép tính với phân số Trang 93,94,95Giải bài : Ôn tập các phép tính với phân số Trang 95,96Giải bài : Ôn tập các phép tính với phân số Trang 97Giải bài : Ôn tập các phép tính với phân số Trang 98Giải bài : Ôn tập về đại lượng Trang 99,100Giải bài : Ôn tập về đại lượng Trang 101Giải bài : Ôn tập về đại lượng Trang 102,103

Đề thi toán học kì 2 lớp 4 số 1Đề thi toán học kì 2 lớp 4 số 2Đề thi toán học kì 2 lớp 4 số 3Đề thi toán học kì 2 lớp 4 số 4Đề thi toán học kì 2 lớp 4 số 5Đề thi toán học kì 2 lớp 4 số 6

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 4