Tính thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 133 sgk vật lí 10

Một động cơ điện cung cấp công suất 15 kW cho một cần cẩu nâng 1000 kg lên cao 30m. Lấy g = 10 m/S2. Tính thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó.

Bài làm:

Để công của cần cẩu thực hiện là tối thiểu thì lực F phải có độ lớn bằng chính trọng lực của vật.

Do nâng vật theo phương thẳng đứng nên công mà cần cẩu thực hiện là:

A = F.s = P.s = m.g.s = 1000.10.30 = 300 000 J

Thời gian thực hiện công là:

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021