Trắc nghiệm ngữ văn 9: bài Sự phát triển của từ vựng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 9 bài Sự phát triển của từ vựng. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hai phương thức chủ yếu phát triển nghĩa của từ ngữ là

 • A. So sánh và nhân hóa
 • B. So sánh và hoán dụ .
 • C. So sánh và ẩn dụ .
 • D. Ẩn dụ và hoán dụ .

Câu 2 : Cách nào là tạo từ ngữ mới để làm cho vốn từ ngữ tăng lên ?

 • A. Chuyển lớp nghĩa ban đầu của từ sang một lớp nghĩa đối lập .
 • B. Dùng các tiếng có sẵn ghép lại với nhau .
 • C. Đưa vào từ ngữ có sẵn nhiều lớp nghĩa hoàn toàn mới .
 • D. Đưa vào một từ ngữ mới với vỏ ngữ âm mới hoàn toàn .

Câu 3 : Trong các dòng sau , dòng nào có từ “ Ngân hàng” là nghĩa chuyển theo phương thức ẩn dụ ?

 • A. Ngân hàng máu ; ngân hàng đề thi .
 • B. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
 • C. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • D. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .

Câu 4: Trong một ngôn ngữ, từ vựng là bộ phận...

 • A. ít biến đổi
 • B. không ngừng phát triển
 • C. bất biến
 • D. Tất cả đều sai

Câu 5: So với phương thức tạo ra từ ngữ mới hoàn toàn thì phương thức tạo thêm nghĩa mới cho từ ngữ đã có...

 • A. Chiếm ưu thế hơn
 • B. Có ưu thế bằng nhau
 • C. Ít chiếm ưu thế hơn

Câu 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.
Bắc Bình Vương lấy làm phải, bèn cho đắp đàn ở trên núi Bân, tế cáo trời đất cùng các thần sông, thần núi, chế ra áo cổn mũ miện, lên ngôi hoàng đế, đổi năm thứ 11 niên hiệu Thái Đức của vua Tây Sơn Nguyễn Nhạc làm năm đầu niên hiệu Quang Trung. Lễ xong, hạ lệnh xuất quân, hôm ấy nhằm vào ngày 25 tháng chạp năm Mậu Thân (1788).
Trong các từ sau, từ nào không phải là từ Hán Việt?

 • A. Trời đất
 • B. Hoàng đế
 • C. Tế cáo
 • D. Niên hiệu

Câu 7: Sự phát triển từ vựng của một ngôn ngữ thể hiện ở chỗ...

 • A. Xuất hiện các từ ngữ mới
 • B. Các từ phát sinh thêm nghĩa mới bên cạnh nghĩa đã có
 • C. A và B đúng

Câu 8: Trong Tiếng Việt, chúng ta dùng từ mượn của ngôn ngữ nào là nhiều nhất?

 • A. Tiếng Pháp
 • B. Tiếng La-tinh
 • C. Tiếng Anh
 • D. Tiếng Hán

Câu 9: Trong tiếng Việt, có những cách nào để tạo từ ngữ mới?

 • A. Sử dụng ẩn dụ và hoán dụ để chuyển nghĩa của từ.
 • B. Ghép các tiếng có quan hệ về nghĩa với nhau để tạo từ mới.
 • C. Vay mượn từ ngữ của các ngôn ngữ khác.
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 10: Nhận định nào nói đầy đủ nhất các hình thức phát triển từ vựng tiếng Việt?

 • A. Thay đổi hoàn toàn cấu tạo và ý nghĩa của các từ cổ
 • B. Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài
 • C. Tạo từ ngữ mới
 • D. Cả A và B đều đúngC

Câu 11: Có mấy phương thức chủ yếu phát triển nghĩa của từ

 • A. Ba
 • B. Bốn
 • C. Hai
 • D. Một

Câu 12: Từ “ Thuyền” trong các câu thơ và ca dao sau , từ nào được dùng theo nghĩa gốc ?

 • A. Thuyền về có nhớ bến chăng ? /Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền .
 • B. Cha mẹ cho em sang chuyến đò nghiêng /Thuyền chòng chành đôi mạn , em ôm duyên trở về
 • C. Thuyền nan một chiếc ở đời /Tắm mưa chải gió trong vời Hàn Giang .
 • D. Những ngày không gặp nhau/ Biển bạc đầu thương nhớ /Những ngày xa cách nhau /Lòng thuyền đau rạn vỡ
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn bài: Sự phát triển của từ vựng


 • 105 lượt xem