Trắc nghiệm sinh học 10

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm sinh học 10. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem sinh 10 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì ITrắc nghiệm học kì II

PHẦN MỘT: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SÔNG

Trắc nghiệm bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Trắc nghiệm bài 2: Các giới sinh vật

PHẦN HAI: SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

Trắc nghiệm bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước

Trắc nghiệm bài 4: Cacbohidrat và lipit

Trắc nghiệm bài 5: Protein

Trắc nghiệm bài 6: Axit nucleic

Trắc nghiệm chương 1: Thành phần hóa học của tế bào

CHƯƠNG II: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

Trắc nghiệm bài 7: Tế bào nhân sơ

Trắc nghiệm bài 8: Tế bào nhân thực

Trắc nghiệm bài 9: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Trắc nghiệm chương 2: Cấu trúc của tế bào

CHƯƠNG III: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

Trắc nghiệm bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

Trắc nghiệm bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Trấc nghiệm sinh học 10 bài 16: Hô hấp tế bào

Trắc nghiệm bài 17: Quang hợp

Trắc nghiệm chương 3: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

CHƯƠNG IV: PHÂN BÀO

Trắc nghiệm bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

Trắc nghiệm bài 19: Giảm phân

Trắc nghiệm bài 21: Ôn tập phần sinh học tế bào

Trắc nghiệm chương 4: Phân bào

PHẦN BA: SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

Trắc nghiệm bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Trắc nghiệm bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Trắc nghiệm bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật

Trắc nghiệm Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

Trắc nghiệm bài 26: Sinh sản của vi sinh vật

Trắc nghiệm bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Trắc nghiệm chương 2: Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật

CHƯƠNG II: VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Trắc nghiệm bài 29: Cấu trúc các loại virut

Trắc nghiệm bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Trắc nghiệm bài 31: Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn

Trắc nghiệm bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Trắc nghiệm bài 33: Ôn tập phần Sinh học vi sinh vật

Trắc nghiệm chương 3: Virus và bệnh truyền nhiễm

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 10