Bài 11: Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

 • 1 Đánh giá

Sự phát triển và phân bố công nghiệp nước ta phụ thuộc vào các nhân tố tự nhiên và các nhân tố kinh tế - xã hội. Khác với nông nghiệp, sự phát triển và phân bố công nghiệp chịu ảnh hưởng trước hết bởi các nhân tố kinh tế - xã hội. Vậy các nhân tố đó đóng vai trò như thế nào trong ngành công nghiệp. KhoaHoc sẽ tổng hợp những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải bài tập để các bạn nắm vững bài học

A. Kiến thức trọng tâm

I. Các nhân tố tự nhiên

 • Tài nguyên thiên nhiên đa dạng, tạo cơ sở để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành.
 • Các nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.
 • Sự phân bố tài nguyên trên lãnh thổ tạo thế mạnh khác nhau của từng vùng.

=> Là các nhân tố tiền đề cơ bản ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp.

II. Các nhân tố kinh tế - xa hội.

1. Dân cư và lao động

 • Nước ta có số dân đông, nhu cầu, thị hiếu có nhiều thay đổi
 • Nguồn lao động dồi dào và có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật và thu hút đầu tư nước ngoài.

2. Cơ sở vật chất – kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng.

 • Trình độ công nghiệp thấp, chưa đồng bộ
 • Chỉ phân bố tập trung ở một số vùng
 • Cơ sở hạ tầng đang từng bước cải thiện, nhất là các vùng kinh tế trọng điểm.

3. Chính sách phát triển công nghiệp

 • Chính sách công nghiệp hóa và chính sách đầu tư
 • Chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần và đổi mới các chính sách khác.

4. Thị trường

 • Ngày càng mở rộng và đang cạnh tranh quyết liệt
 • Sức ép trên thị trường xuất khẩu.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 39 sgk Địa lí 9

Nhận xét về ảnh hưởng của sự phân bố tài nguyên khoáng sản tới phân bố một số ngành công nghiệp trọng điểm?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 40 sgk Địa lí 9

Việc cải thiện hệ thống đường giao thông có ý nghĩa như thế nào với phát triển công nghiệp?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 41 sgk Địa lí 9

Thị trường có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển công nghiệp?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 41 sgk Địa lí 9

Hãy sắp xếp các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội ( được nêu trong bài ) tương ứng với các yếu tố đầu vào và đầu ra ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 41 sgk Địa lí 9

Hãy phân tích ý nghĩa của việc phát triển nông, ngư nghiệp đối với ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 9 bài 11: Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp


 • 86 lượt xem
Chủ đề liên quan