Communication Unit 3: Teen stress and presure

  • 1 Đánh giá

Phần communication hướng dẫn bạn học cách giới thiệu về những thành phố trên khắp thế giới theo chủ đề cuộc sống thành thị. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

Life skill for teen

1. Read about the necessary life skills for teenagers in the United States. match the skills to their category

1.C 2.B 3.D 4.A 5.E

2. Discuss

Do we teenagers in Viet Nam need all or some of these skills? Why/Why not?

Thảo luận

Bạn trẻ Việt Nam có cần những kĩ năng như vậy không ?

I think that Vietnamese teens needs those skills because society nowadays is very competitive, so that in order to have a good opportunity or a good job, they should practices skills for making a good ability.

3. In groups, work out a similar list of skills that Vietnamese teens should have today. Add or remove categories and skills as you wish and remember to support your decisions with examples and explainations. Present your list along with other groups and make a common list for the whole class.

Làm việc theo nhóm đưa ra danh sách những kĩ năng mà các bạn trẻ Việt nam nên có. Thêm hoặc bỏ đi nếu bạn muốn và nhớ phải đưa ra các dẫn chứng với lý giải. Thuyết trình danh sách với các nhóm khác và đưa ra 1 danh sách chung của cả lớp.

  • 1. Social skills: this is necessary for negotiating, making network and relationships.
  • 2. Cognitive skills: For comprehension and making a correct action, as well as understanding knowledge
  • 3. Emotional control skills: for a rational action in every circumstances and making a correct decisions
  • 4. Self-care: become more independent and mature in life.

4. Look at the list of life skills for teens that your class has developed

  • What skills do you already have?
  • Which skills do you need to develope ?
  • Share what you think with a partner.

Nhìn vào danh sách các kĩ năng sống:

Kĩ năng nào bạn đã có?

Kĩ năng nào bạn cần phát triển?

Chia sẻ với bạn bè của mình.


  • 5 lượt xem