Skills 2 Unit 6: Vietnam: Then and now

  • 1 Đánh giá

Phần kỹ năng 2 luyện tập cho bạn học về hai kỹ năng nghe và viết. Bài viết dưới đây cung cấp những gợi ý cũng như hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa

  • Listening: activity 2

  • Listening: activity 3

Listening

1. Describe what you see in each picture. What are the similarities or differences between them?

Miêu tả cái bạn nhìn thấy trong mỗi bức ảnh. Điều giống và khác giữa chúng là gì?

Skills 2 - Unit 6: Vietnam: Then and now

  • The first picture is a multi-generation family include three generations living together in a house.
  • The second picture is a nuclear family with only two generations living together in a house.

2. Nick is talking to Mrs Ha, Duong's mother, about her family in the past. Listen to the conversation and fill in the blanks.

Nick đang nói chuyện vs cô Hà, mẹ của Dương về gia đình của bà ngày xưa. Nghe đoạn hội thoại và điền vào chỗ trống.

1. extended family

2. three generations

3. shared

4. their day

5. their work

6. things happening

7. to be tolerant

8.talk

9. listen

10. compromise

3. Listen again and decide if the following statements are true (T) or false (F).

Nghe lại và quyết định xem câu nào đúng(T) câu nào sai (F)

1. Duong is living in a nuclear family.

T

2. Each member in Duong’s family has a private room now

T

3. Nick likes the way the family shared rooms in the past

F

4. Nick didn’t like the way Mrs Ha’s family had meals together.

F

5. Mrs Ha admires her grandma,

T

6. Nick admires the way the family reached an agreement.

T


4. Work in pairs. Discuss which three of me following qualities would be necessary for people living in an extended family. Remember to give reasons.

Làm việc theo cặp. Thảo luận 3 trong số những tính cách sẽ cần thiết cho người sống trong 1 đại gia đình. Nhớ đưa ra các lí do.

5. Discuss the changes in transport in your neighbourhood. Is there anything that you prefer about the traditional/modem transport systems where you live?

Thảo luận những sự thay đổi về giao thông vùng quanh khu bạn sống. Có điều gì bạn thích hơn về giao thông truyền thống/ hiện đại ở nơi bạn sống không?


  • 19 lượt xem