Giải câu 2 bài đề ca mét vuông, héc tô mét vuông Toán 5 trang 25

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 26 - sgk toán lớp 5

Viết các số đo diện tích :

a) Hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét vuông.

b) Mười tám nghìn chín trăm năm mươi tư đề-ca-mét vuông.

c) Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông.

d) Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông.

Bài làm:

a) Hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét vuông : 271dam2

b) Mười tám nghìn chín trăm năm mươi tư đề-ca-mét vuông : 18954dam2

c) Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông: 603hm2

d) Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông: 34 620hm2.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021