Giải câu 9 bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng sgk vật lí 10 trang 203

  • 1 Đánh giá

Câu 9: trang 203 - sgk vật lí 10

Tại sao nước mưa không lọt được qua các lỗ nhỏ trên tấm vải bạt?

A. Vì vải bạt bị dính ướt nước.

B. Vì vải bạt không bị dính ướt nước.

C. Vì lực căng bề mặt của nước ngăn cản không cho nước lọt qua các lỗ nhỏ của tấm bạt.

D. Vì hiện tượng mao dẫn ngăn cản không cho nước lọt qua các lỗ trên tấm bạt.

Bài làm:

Chọn C . Vì lực căng bề mặt của nước ngăn cản không cho nước lọt qua các lỗ nhỏ của tấm bạt

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021