Hai dây dẫn giống hệt nhau, mỗi dây có điện trở R. Nếu ghép hai dây song song thì cụm dây này có điện trở là bao nhiêu? Hỏi tương tự khi ghép ba dây song song với nhau ,...? Có nhận xét gì về tổng tiết diện của các dây trong cụm dây (khi ghép song song)?

  • 1 Đánh giá

1. Hai dây dẫn giống hệt nhau, mỗi dây có điện trở R. Nếu ghép hai dây song song thì cụm dây này có điện trở là bao nhiêu? Hỏi tương tự khi ghép ba dây song song với nhau ,...? Có nhận xét gì về tổng tiết diện của các dây trong cụm dây (khi ghép song song)?

Bài làm:

Nếu ghép hai dây song song thì cụm dây có điện trở là:

Nếu ba dây ghép song song:

Tổng tiết diện của các dây trong cụm dây lớn hơn các dây:cụm 2 dây song song = 2 lần dây, cụm 3 dây song song = 3 lần dây

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021