Giải bài 45: Ôn tập chủ để 9: Dẫn xuất của hidrocacbon - polime

  • 1 Đánh giá

Giải bài 45: Ôn tập chủ để 9: Dẫn xuất của hidrocacbon - polime - Sách hướng dẫn học Khoa học Tự nhiên 9 tập 2 trang 67. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

III. Bài tập

Câu 1: Trang 69 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Có ba lọ không dán nhãn đựng ba chất lỏng: Rượu etylic, axit axetic, dầu ăn tan trong rượu etylic. Chỉ dùng nước và quỳ tím, hãy phân biệt các chất lỏng trên.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 69 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Khi lên men dung dịch loãng của rượu etylic, thu được giấm ăn.

a) Từ 10 lít rượu 8 độ có thể tạo ra được bao nhiêu gam axit axetic? Biết hiệu suất của quá trình lên men là 92% và rượu etylic có .

b) Nếu pha khối lượng axit axetic trên thành dung dịch giấm 4% thì khối lượng giấm thu được là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 70 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Cho 30,4 gam hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic phản ứng với dung dịch , dư, thu được 4,48 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn.

a) Hãy viết các PTHH trong các phản ứng xảy ra.

b) Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 70 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Điền từ "có" hoặc "không" vào các ô trống trong bảng sau (viết PTHH nếu có)

sPhản ứng tráng gươngLên men thành rượu và khí cacbonicTác dụng với Tác dụng với Na
Rượu etylic
Axit axetic
Glucozos

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 70 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Các chất nào sau đây được sản xuất từ nguyên liệu là chất béo?

A. Tơ nhân tạo

B. Rượu etylic

C. Đường

D. Glixerol

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 70 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Cho các chất sau, tinh bột, xenlulozo, glucozo, saccarozo. Chất có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là

A. Tinh bột

B. Xenlulozo

C. Glucozo

D. Saccarozo

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 70 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Hãy viết Đúng/ Sai vào tương ứng với mỗi nhận định sau:

Nhận địnhĐúng/ Sai
Dung dịch glucozo và dung dịch saccarozo đều có vị ngọt
Tinh bột, xenlulozo và protein đều là các polime thiên nhiên

Glucozo, saccarozo và protein đều bị thủy phân trong dung dịch axit hoặc bazo

Tinh bột, glucozo và protein khi thủy thân đến cùng đều thu được glucozo.
Tinh bột, xenlulozo, saccarozo và glucozo là các hợp chất thiên nhiên và đều có công thức chung

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Khi đốt cháy polime X chỉ thu được và hơi nước với tỉ lệ số mol là 1:1. Tên của X là

A. Polietilen PE

B. Tinh bột

C. Poli(vinyl clorua) PVC

D. polibuta-1,3-đien

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: Trang 71 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Polietilen được trùng hợp từ etilen. Số phân tử etilen cần để trùng hợp được 280 gam polietilen là:

A.

B.

C.

D.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10: Trang 71 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy lần lượt cho đi qua bình 1 đựng đặc và bình 2 đựng dung dịch $Ca(OH)_2$ (dư) thấy khối lượng bình 1 tăng m gam, bình 2 thu được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 9

B. 18

C. 36

D. 54

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 11: Trang 71 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Cho a gam glucozo lên men thành rượu etylic với hiệu suất 80%. Khí thoát ra được hấp thụ vừa hết bởi 65,57 ml dung dịch NaOH 20% (D = 1,22g/ml), sản phẩm thu được là muối natri hidrocacbonat. Giá trị của a là

A. 36

B. 45

C. 18

D. 22,5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 12: Trang 71 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Thủy phân 1 kg sắn (chứa 20% tinh bột), hiệu suất 85% thu được m gam glucozo. Giá trị của m là

A. 261,43

B. 201,8

C. 188,89

D. 192,5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 13: Trang 71 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Thủy phân 5 gam một loại bông thiên nhiên trong dung dịch loãng, đun nóng. Lấy toàn bộ lượng glucozo tạo ra đem phản ứng tráng gương thu được 6,48 gam Ag. Hàm lượng xenlulozo có trong loại bông đó là:

A. 97,2%

B. 98,1%

C. 93,6%

D. 95,4%

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 14: Trang 71 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Thông thường nước mía chứa 13% saccarozo. Nếu tinh chế 1 tấn nước mía trên với hiệu suất thu hồi đường là 60% thì thu được m gam đường saccarozo. Giá trị của m là:

A. 78

B. 87

C. 68

D. 86

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 15: Trang 71 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Để phân biệt bột gạo với vôi bột, tạch cao (), bột đá vôi ($CaCO_3$) có thể dùng dung dịch

A. HCl

B. NaOH

C. Cồn iot

D. Quỳ tím

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 16: Trang 71 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam rượu etylic (hiệu suất 80%). Oxi hóa 0,1a gam rượu etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hòa hỗn hợp X cần 720ml dung dịch NaOH. Hiệu suất quá trình lên men giấm là:

A. 80%

B. 10%

C. 90%

D. 20%

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 17: Trang 71 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Cho các chất: Rượu etylic, axit axetic, glucozo, saccarozo, tinh bột, xenlulozo. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Những chất tan nhiều trong nước và tác dụng với Na là rượu etylic, axit axetic

B. Các chất bị thủy phân trong những điều kiện nhất định là saccarozo, tinh bột, xenlulozo

C. Những chất tan nhiều trong nước và tác dụng được với NaOH là rượu etylic, axit axetic

D. Những chất tan được trong nước là rượu etylic, axit axetic, glucozo và saccarozo

=> Xem hướng dẫn giải


  • 138 lượt xem