Hãy nhận xét, ghi số chất phản ứng và số chất chất sản phẩm trong các phản ứng hóa học sau đây và trả lời câu hỏi

  • 1 Đánh giá

2. Phản ứng hóa hợp

Hãy nhận xét, ghi số chất phản ứng và số chất chất sản phẩm trong các phản ứng hóa học sau đây và trả lời câu hỏi:

Phản ứng hóa họcSố chất phản ứngSố chất sản phẩm
(1) 21
(2)
(3)
(4)

So sánh điểm giống và khác nhau về số chất tham gia phản ứng và số chất sản phẩm trong các phản ứng hóa học trên.

Chọn từ hoặc cụm từ cho dưới đây để hoàn thành định nghĩa phản ứng hóa hợp:

(1) Một chất mới, hai chất mới.

(2) một ban đầu; hai chất ban đầu; hai hay nhiều chất ban đầu.

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có được tạo thành từ $...(2)....$

Bài làm:

Phản ứng hóa họcSố chất phản ứngSố chất sản phẩm
(1) 21
(2) 21
(3) 21
(4) 31

Điểm giống: Số chất tạo thành là 1.

Điểm khác: Số chất tham gia phản ứng: 2 hoặc 3.

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

  • 278 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021