Lấy 5 thẻ từ và phiếu đã ghi sẵn các lời giải nghĩa từ:

 • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

2. Nghe thầy cô đọc bài sau: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

3. Chơi trò chơi: Thi tìm từ nhanh

Lấy 5 thẻ từ và phiếu đã ghi sẵn các lời giải nghĩa từ:

(khí huyết, bổn phận, bồi bổ, lưu thông, dân chủ)

 • ... là chế độ xã hội đảm bảo quyền làm chủ của người dân.
 • ... là làm cho khoẻ mạnh hơn.
 • ... là việc phải làm.
 • ... là hơi sức và máu, tạo nên sức sống của con người.
 • ... là thông suốt, không bị ứ đọng.

Bài làm:

 • Dân chủ là chế độ xã hội đảm bảo quyền làm chủ của người dân.
 • Bồi bố là làm cho khoẻ mạnh hơn.
 • Bổn phận là việc phải làm.
 • Khí huyết là hơi sức và máu, tạo nên sức sống của con người.
 • Lưu thông là thông suốt, không bị ứ đọng.

 • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021