Toán tiếng Anh 5 bài: Ôn tập so sánh hai phân số (tiếp theo) chương 1 |Review comparing two fractions (cont)

  • 1 Đánh giá

Giải bài ôn tập so sánh hai phân số (tiếp theo) chương 1 |Review comparing two fractions (cont). Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. >, <, = ?

a.

... 1

... 1

... 1

1 ...

b. State the basic properties of fractions which are greater, smaller and equal to 1.

Nêu đặc điểm của phân số lớn hơn 1, bé hơn 1, bằng 1.

=> Xem hướng dẫn giải

2.

a. Compare these fractions:

So sánh các phân số:

and $\frac{2}{7}$

and $\frac{5}{6}$

and $\frac{11}{3}$

và $\frac{2}{7}$

và $\frac{5}{6}$

và $\frac{11}{3}$

b. State how to compare two fractions with the same numerator.

Nêu cách so sánh hai phân số cũng tử số.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Which fraction is greater?

Phân số nào lớn hơn?

and $\frac{5}{7}$

and $\frac{4}{9}$

and $\frac{8}{5}$

và $\frac{5}{7}$

và $\frac{4}{9}$

và $\frac{8}{5}$

=> Xem hướng dẫn giải

4. Mother has a few oranges. She gives her daughter of the oranges and gives her son $\frac{2}{5}$ of the oranges. Who gets more oranges from their mother?

Mẹ có một số quả quýt. Mẹ cho chị số quả quýt đó, cho em $\frac{2}{5}$ số quả quýt đó. Hỏi ai được mẹ cho nhiều quýt hơn?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021