Trắc nghiệm sinh học 8 bài 32: Chuyển hóa

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 8 bài 32: Chuyển hóa. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Đồng hoá xảy ra quá trình nào dưới đây ?

 • A. Giải phóng năng lượng
 • B. Tổng hợp chất hữu cơ đơn giản từ những chất hữu cơ phức tạp
 • C. Tích luỹ năng lượng
 • D. Phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ đơn giản

Câu 2: Điều nào sau đây là đúng khi nói về quá trình quang hợp?

 • A. Quang hợp là quá trình đồng hóa
 • B. Quang hợp tổng hợp nên chất hữu cơ
 • C. Quang hợp dự trữ năng lượng cho cơ thể thực vật
 • D. Tất cả các đáp án trên

Câu 3: Năng lượng giải phóng trong quá trình dị hoá được sử dụng để làm gì ?

 • A. Tổng hợp chất mới
 • B. Sinh công
 • C. Sinh nhiệt
 • D. Tất cả các phương án kể trên

Câu 4: Loại hoocmôn nào dưới đây tham gia vào quá trình chuyển hoá đường trong cơ thể ?

 • A. Glucagôn
 • B. Insulin
 • C. Ađrênalin
 • D. Tất cả các phương án trên

Câu 5: Điều nào sau đây là đúng khi nói về quá trình hô hấp tế bào?

 • A. Hô hấp tế bào tạo ra năng lượng ATP
 • B. Hô hấp tế bào là quá trình dị hóa
 • C. Là quá trình chuyển đổi năng lượng có trong chất dinh dưỡng
 • D. Tất cả các đáp án trên

Câu 6: Năng lượng được giải phóng trong dị hoá cuối cùng cũng đều biến thành

 • A. quang năng.
 • B. cơ năng.
 • C. nhiệt năng.
 • D. hoá năng.

Câu 7: Đối tượng nào dưới đây có quá trình dị hoá diễn ra mạnh mẽ hơn quá trình đồng hoá ?

 • A. Người cao tuổi
 • B. Thanh niên
 • C. Trẻ sơ sinh
 • D. Thiếu niên

Câu 8: Chất nào dưới đây có thể là sản phẩm của quá trình dị hoá ?

 • A. Nước
 • B. Prôtêin
 • C. Xenlulôzơ
 • D. Tinh bột

Câu 9: Đâu là ví dụ về quá trình đồng hóa ở người?

 • A. Tăng trưởng của xương
 • B. Khoáng hóa của xương
 • C. Tăng trưởng của cơ bắp
 • D. Tất cả các đáp án trên

Câu 10: Chuyển hoá cơ bản là

 • A. năng lượng tiêu dùng khi cơ thể ở trạng thái lao động cật lực.
 • B. năng lượng tích luỹ khi cơ thể ở trạng thái lao động cật lực.
 • C. năng lượng tích luỹ khi cơ thể ở trạng thái hoàn toàn nghỉ ngơi.
 • D. năng lượng tiêu dùng khi cơ thể ở trạng thái hoàn toàn nghỉ ngơi.

Câu 11: Vai trò của chuyển hóa cơ bản là:

 • A. Cung cấp năng lượng cho các hoạt động lao động nặng
 • B. Tích lũy năng lượng cho các hoạt động cật lực
 • C. Duy trì các hoạt động sống khi cơ thể nghỉ ngơi
 • D. Chỉ có vai trò duy trì thân nhiệt

Câu 12: Đồng hoá và dị hoá là hai quá trình

 • A. đều xảy ra sự tổng hợp các chất.
 • B. đều xảy ra sự tích luỹ năng lượng.
 • C. đối lập nhau.
 • D. mâu thuẫn nhau.

Câu 13: Điều nào sau đây phản ánh chính xác nhất về quá trình dị hóa?

 • A. Tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ đơn giản
 • B. Tổng hợp chất khí
 • C. Phân giải chất hữu cơ thành các chất tương đồng nhau
 • D. Phân giải chất hữu cơ và giải phóng năng lượng.

Câu 14: Sự chuyển hoá vật chất và năng lượng của cơ thể phụ thuộc vào sự điều khiển của mấy hệ cơ quan ?

 • A. 3
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 4

Câu 15: Trung khu điều hoà sự tăng giảm của nhiệt độ cơ thể nằm ở đâu ?

 • A. Hạch thần kinh
 • B. Dây thần kinh
 • C. Tuỷ sống
 • D. Não bộ

Câu 16: Điều nào sau đây phản ánh chính xác nhất về quá trình đồng hóa?

 • A. Tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ đơn giản
 • B. Tổng hợp chất khí
 • C. Phân giải chất hữu cơ thành các chất tương đồng nhau
 • D. Tổng hợp chất hữu cơ và tích lũy năng lượng.

Câu 17: Điều nào sau đây đúng khi nói về tỉ lệ giữa đồng hóa và dị hóa ở cơ thể

 • A. Tỉ lệ đồng hóa và dị hóa ở cơ thể không thay đổi
 • B. Ở trẻ em, cơ thể đang lớn, quá trình đồng hoá nhỏ hơn dị hoá, ngược lại ở người già, quá trình dị hoá lại nhỏ hơn đồng hoá.
 • C. Vào thời điểm lao động, dị hoá nhỏ hơn đồng hoá, ngược lại lúc nghi ngơi đổng hoá nhỏ hơn dị hoá.
 • D. Tỉ lệ giữa đồng hoá và dị hoá ở cơ thể (khác nhau vể độ tuổi và trạng thái) là không giống nhau và phụ thuộc vào lứa tuổi và trạng thái lao động.

Câu 18: Điều nào sau đây là đúng khi nói về trao đổi vật chất và năng lượng?

 • A. Cơ thể luôn luôn cần trao đổi chất và năng lượng để tồn tại và phát triển
 • B. Cơ thể thỉnh thoảng cần trao đổi chất và năng lượng để tồn tại và phát triển
 • C. Cơ thể thường xuyên cần trao đổi chất và năng lượng để tồn tại và phát triển
 • D. Cơ thể ít khi trao đổi chất và năng lượng vẫn duy trì được sự tồn tại và phát triển
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 32 sinh 8: Chuyển hóa


 • 22 lượt xem