Trắc nghiệm sinh học 8 bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 8 bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Tiêu hóa thức ăn là:

 • A. Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng
 • B. Cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng qua thành ruột
 • C. Thải bỏ các chất thừa không hấp thụ được
 • D. Cả ba đáp án trên

Câu 2: Các hoạt động xảy ra trong quá trình tiêu hóa là:

 • A. Hấp thụ chất dinh dưỡng
 • B. Ăn và uống
 • C. Thải phân
 • D. Tất cả các đáp án trên

Câu 3: Cơ quan nào dưới đây không phải là một bộ phận của hệ tiêu hoá ?

 • A. Dạ dày
 • B. Thực quản
 • C. Thanh quản
 • D. Gan

Câu 4: Chức năng của hệ tiêu hóa của người là:

 • A. Xử lí cơ học thức ăn
 • B. Thủy phân thức ăn thành các đơn vị tiêu hóa được
 • C. Loại bỏ thức ăn không cần thiết
 • D. Cả ba đáp án trên

Câu 5: Trong hệ tiêu hoá ở người, bộ phận nào nằm liền dưới dạ dày ?

 • A. Tá tràng
 • B. Thực quản
 • C. Hậu môn
 • D. Kết tràng

Câu 6: Sắp xếp các quá trình sau theo diễn biến của quá trình tiêu hóa xảy ra trong cơ thể.

 • A. Ăn và uống => vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa => tiêu hóa thức ăn => hấp thụ các chất dinh dưỡng => thải phân.
 • B. Ăn và uống => tiêu hóa thức ăn => vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa => hấp thụ các chất dinh dưỡng => thải phân.
 • C. Ăn và uống => vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa => hấp thụ các chất dinh dưỡng => tiêu hóa thức ăn => thải phân.
 • D. Ăn và uống => hấp thụ các chất dinh dưỡng =>vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa => tiêu hóa thức ăn => thải phân.

Câu 7: Các tuyến tiêu hóa là:

 • A. Tuyến nước bọt
 • B. Tuyến vị
 • C. Tuyến ruột
 • D. Tất cả các đáp án trên

Câu 8: Trong ống tiêu hoá ở người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu thuộc về cơ quan nào ?

 • A. Ruột thừ
 • B. Ruột già
 • C. Ruột non
 • D. Dạ dày

Câu 9: Qua tiêu hoá, lipit sẽ được biến đổi thành

 • A. glixêrol và vitamin.
 • B. glixêrol và axit amin.
 • C. nuclêôtit và axit amin.
 • D. glixêrol và axit béo.

Câu 10: Quá trình tiêu hóa được thực hiện bởi hoạt động của:

 • A. Các tuyến tiêu hóa
 • B. Các cơ quan trong ống tiêu hóa
 • C. Hoạt động của các enzyme
 • D. Các cơ quan trong ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa.

Câu 11: Cơ quan nào dưới đây không nằm trong ống tiêu hóa

 • A. Thực quản
 • B. Dạ dày
 • C. Tuyến ruột
 • D. Tá tràng

Câu 12: Quá trình biến đổi lí học và hoá học của thức ăn diễn ra đồng thời ở bộ phận nào dưới đây ?

 • A. Khoang miệng
 • B. Dạ dày
 • C. Ruột non
 • D. Tất cả các phương án trên

Câu 13: Quá trình biến đổi lí học và hoá học của thức ăn diễn ra đồng thời ở bộ phận nào dưới đây ?

 • A. Khoang miệng
 • B. Dạ dày
 • C. Ruột non
 • D. Tất cả các phương án

Câu 14: Tiêu hóa thức ăn bao gồm các hoạt động ?

 • A. Tiêu hóa lí học
 • B. tiêu hóa hóa học
 • C. Tiết dịch vị tiêu hóa
 • D. Tất cả các đáp án trên

Câu 15: Ở người, dịch tiêu hoá từ tuyến tuỵ sẽ đổ vào bộ phận nào ?

 • A. Thực quản
 • B. Ruột già
 • C. Dạ dày
 • D. Ruột non

Câu 16: Chất nào dưới đây bị biến đổi thành chất khác qua quá trình tiêu hoá ?

 • A. Vitamin
 • B. Ion khoáng
 • C. Gluxit
 • D. Nước

Câu 17: Tuyến vị nằm ở bộ phận nào trong ống tiêu hóa?

 • A. Dạ dày
 • B. Ruột non
 • C. Ruột già
 • D. Thực quản

Câu 18: Chất nào dưới đây hầu như không bị biến đổi thành chất khác qua quá trình tiêu hóa?

 • A. Axit nucleic
 • B. Lipit
 • C. Vitamin
 • D. Protein
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 24 sinh 8: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa


 • 42 lượt xem