2. Một đoạn của phân tử ADN ở một tế bào vi khuẩn có chiều dài 510nm và có 3600 liên kết hidro. Xác định số lượng từng loại nucleotit của đoạn ADN đó.

  • 1 Đánh giá

2. Một đoạn của phân tử ADN ở một tế bào vi khuẩn có chiều dài 510nm và có 3600 liên kết hidro. Xác định số lượng từng loại nucleotit của đoạn ADN đó.

Bài làm:

ta có: N = 510: 0,34 x 2 = 3000 = 2 A + 2 G

2A + 3G = 3600

=> A = T = 900, G = X = 600

  • 80 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021