Bài 11: Ôn tập – Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)

 • 1 Đánh giá

Để thực hiện nhiệm vụ chống lại ách đô hộ của thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, nhân dân ta đã trải qua những cuộc đấu tranh nào, chúng ta cùng ôn lại các sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn này.

1. Hãy nêu một số nhân vật, sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1858 – 1945?

Trả lời:

Một số nhân vật lịch sử tiêu biểu trong giai đọn 1858 – 1945 là:

 • Trương Định
 • Nguyễn Trường Tộ
 • Tôn Thất Huyết – Vua Hàm Nghi
 • Phan Bội Châu
 • Phan Châu Trinh
 • Nguyễn Tất Thành….

2. Hãy kể lại một sự kiện hoặc một nhân vật lịch sử trong giai đoạn này mà em nhớ nhất?

Trả lời:

Một số sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1858 – 1945:

 • 1/9/1858: Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta
 • 1859 – 1862: Phong trào chống Pháp của Trương Định
 • 5/7/1885: Cuộc phản công kinh thành Huế
 • 1904 – 1909: Phong trào đông du
 • 5/6/1911: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước
 • 3/2/1930: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời
 • 1930 – 1931: Phong trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh
 • 8/1945: Cách mạng tháng Tám thành công
 • 2/9/1945: Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập.

3. Nêu tên sự kiện lịch sử tương ứng với các năm 1858, 1930 và 1945?

Trả lời:

 • Năm 1858: Thực dân Pháp nổ súng mở cuộc xâm lược nước ta.
 • Năm 1930: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời.
 • Năm 1945: Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn đôc lập.

=> Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 11: Ôn tập – Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)


 • 17 lượt xem
Chủ đề liên quan