Đọc số chỉ của lực kế ($F_{2}$) và độ dài quãng đường đi được ($s_{2}$) của lực kế rồi ghi kết quả thí nghiệm vào bảng 19.1

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm

Tiến hành thí nghiệm, rút ra nhận xét :

Móc lực kế quả nặng G rồi từ từ kéo lực kế lên theo phương thẳng đứng sao cho số chỉ của lực kế không thay đổi) một đoạn . Lực nâng $F_{1}$ của tay có độ lớn bằng trọng lượng của quả nặng. Đọc số chỉ của lực kế ($F_{1}$) và quãng đường đi được () của lực kế rồi ghi kết quả thí nghiệm vào bảng 19.1.

Dùng ròng rọc động để kéo từ từ quả nặng lên cùng một đoạn . Lực kéo của tay bằng số chỉ của lực kế. Đọc số chỉ của lực kế ($F_{2}$) và độ dài quãng đường đi được ($s_{2}$) của lực kế rồi ghi kết quả thí nghiệm vào bảng 19.1

Bảng 19.1

Các đại lượng cần xác định

Kéo trực tiếp

Dùng ròng rọc

Lực F (N)

= ...

= ...

Quãng đường đi được s (m)

= ...

= ...

Công A (J)

= ...

= ...

  • Hãy so sánh và $F_{2}$.
  • Hãy so sánh quãng đường đi và $s_{2}$.
  • Hãy so sánh công của lực và công của lực $F_{2}$.

Dựa vào kết quả trên, hãy chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống của kết luận sau :

Dùng ròng rọc động được lợi ..................... lần về lực thì lại thiệt ..................... lần về đường đi nghĩa là không được lợi gì về .....................

Bài làm:

Các đại lượng cần xác định

Kéo trực tiếp

Dùng ròng rọc

Lực F (N)

= P

= $\frac{P}{2}$

Quãng đường đi được s (m)

= 0,02

= 0,04

Công A (J)

= 0,02P

= 0,02P

  • Dựa vào số chỉ của lực kế của hai thí nghiệm ta thấy độ lớn lực F2 = 1/2 F1
  • Dựa vào hình 14.1 ta thấy quãng đường đi s­2 = 2s1
  • Từ công thức tính công A = F.s mà F1 = 1/2.F2 và s1 = 2s2

=> Công A1 = A2.

Dùng ròng rọc động được lợi hai lần về lực thì lại thiệt hai lần về đường đi nghĩa là không được lợi gì về công.

  • 94 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021