Giải bài 52 sinh 8: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

 • 1 Đánh giá

Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh. Có 2 loại phản xạ: phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 52.

A. Lý thuyết

I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phẩn xạ không điều kiện

 • Phản xạ không điều kiện (PXKĐk) là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập, rèn luyện
 • Phản xạ có điều kiện (PXCĐK) là phản xạ hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, rút kinh nghiệm

II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện

1. Hình thành phản xạ có điều kiện

 • Điều kiện để thành lập phản xạ có điều kiện
  • Phải có sự kết hợp giữa kích thích có điều kiện với kích thích không có điều kiện.
  • Quá trình đó được lặp lại nhiều lần
 • Thực chất của việc hình thành phản xạ có điều kiện là hình thành đường liên hệ tạm thời nối các vùng vỏ não với nhau.

2. Ức chế phản xạ có điều kiện

 • Khi phản xạ có điều kiện không được củng cố thì phản xạ sẽ mất dần
 • Ý nghĩa: đảm bảo sự thích nghi với môi trường sống luôn thay đổi, hình thành các thói quen tập quán tốt đối với con người

III. So sánh tính chất của phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

Giải bài 1 trang 168 sgk Sinh 8 | Để học tốt Sinh 8

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 168 - sgk Sinh học 8

Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 168 - sgk Sinh học 8

Trình bày quá trình hình thành một phản xạ có điều kiện (tự chọn) và nêu rõ những điều kiện để sự hình thành có kết quả.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 168 - sgk Sinh học 8

Nêu rõ ý nghĩa của sự hình thành và sự ức chế phản xạ có điều kiện đối với đời sống các động vật và con người.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 8 bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện


 • 30 lượt xem
Chủ đề liên quan