Hình 1, 2 liên quan đến sự kiện lịch sử thế giới nào? Sự kiện đó có tác động gì đối với lịch sử Việt Nam?

  • 1 Đánh giá

2. Hình 1, 2 liên quan đến sự kiện lịch sử thế giới nào? Sự kiện đó có tác động gì đối với lịch sử Việt Nam?

Bài làm:

Hình 1, 2 liên quan đến sự kiện: Thành lập hiệp hội các nước Đông Nam Á (viết tắt là ASEAN)

Sự kiện thành lập hiệp hội các nước Đông Nam Á (viết tắt là ASEAN) các tác động tới Việt Nam: Hiệp hội các nước Đông Nam Á thành lập đã có những tác động tích cực và tiêu cực cho Việt Nam.

  • Tích cực : giúp Việt Nam có cơ hội bước sang một đấu trường mới rộng lớn hơn, có nhiều cơ hội để phát triển đất nước hơn.
  • Khó khăn: Nó đặt ra những thách thức rất lớn cho Việt Nam như về sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế-xã hội, sự khác biệt về thể chế chính trị, bất đồng ngôn ngữ...

Tuy nhiên, chúng ta đang có những giải pháp để vượt qua những thách thức này, góp phần vào quá trình tăng cường hợp tác giữa các nước trong khu vực.

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021