Trắc nghiệm địa lí 6 bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 6 bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Vào mùa nào, nửa cầu Bắc có ngày dài đêm ngắn:

 • A. Mùa hạ
 • B. Mùa đông
 • C. Mùa xuân
 • D. Mùa thu

Câu 2: Những nơi trên Trái Đất có ngày hoặc đêm dài suốt 6 tháng là:

 • A. Nằm ở 2 cực
 • B. Nằm trên xích đạo
 • C. Nằm trên 2 vòng cực
 • D. Nằm trên 2 chí tuyến

Câu 3: Vào mùa nào, nửa cầu Bắc có ngày ngắn đêm dài:

 • A. Mùa hạ
 • B. Mùa đông
 • C. Mùa xuân
 • D. Mùa thu

Câu 4: Ở vĩ tuyến 66o33’ Bắc và Nam, ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12 có ngày hoặc đêm dài:

 • A. 22 giờ
 • B. 24 giờ
 • C. 12 giờ
 • D. 20 giờ

Câu 5: Ở xích đạo có:

 • A. 12 tiếng ngày, 12 tiếng đêm ở mọi ngày.
 • B. Ngày ngắn, đêm dài vào ngày 22 thàng 12.
 • C. Ngày dài, đêm ngắn vào ngày 22 thàng 6.
 • D. Tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 6: Nơi có thời gian chiếu sáng liên tục từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau là:

 • A. Vòng cực Bắc
 • B. Vòng cực Nam
 • C. Cực Bắc
 • D. Cực Nam

Câu 7: Vào ngày 22 tháng 6, nửa cầu Bắc chúc về phía Mặt Trời nhiều nhất và có diện tích được chiếu sáng rộng nhất nên:

 • A. Có ngày dài đêm ngắn.
 • B. Có ngày ngắn đêm dài.
 • C. Có ngày đêm dài bằng nhau.
 • D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 8: Ở khu vực nào trên trái đất có ngày hoặc đêm dài suốt 6 tháng:

 • A. Cực Bắc hoặc cực Nam
 • B. Vòng cực Bắc hoặc vòng cực Nam
 • C. Chí tuyến Bắc hoặc chí tuyến Nam
 • D. Xích đạo

Câu 9: Vào ngày 21 thúng 3, Mặt Trời chiếu thẳng góc trên mặt đất ở đường xích đạo nên các địa điểm nằm trên đường xích đạo có:

 • A. Ngày ngắn hơn đêm.
 • B. Ngày dài hơn đêm.
 • C. Ngày đêm dài bằng nhau.
 • D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 10: Vĩ tuyến 66o33’Bắc là đường:

 • A. Chí tuyến Bắc.
 • B. Chí tuyến Nam.
 • C. Đường xích đạo.
 • D. Vòng cực Bắc.

Câu 11: Các địa điểm nằm ở cực Bắc và cực Nam có ngày đêm dài suốt:

 • A. 3 tháng.
 • B. 6 tháng.
 • C. 9 tháng.
 • D. 12 tháng.

Câu 12: Ngày 22 - 12, ở nửa cầu Bắc có hiện tượng

 • A. ngày dài hơn đêm.
 • B. ngày dài suốt 24 giờ.
 • C. đêm dài hơn ngày.
 • D. ngày và đêm dài bằng nhau.

Câu 13: Trong hai ngày xuân phân (21 - 3) và thu phân (23 - 9), ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở

 • A. vòng cực.
 • B. chí tuyến.
 • C. vĩ tuyến 23o27’.
 • D. xích đạo.

Câu 14: Đường vĩ độ 23o27’B là đường

 • A. Vòng cực Bắc
 • B. Chí tuyến Bắc
 • C. Xích đạo
 • D. Cực Bắc
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa


 • 16 lượt xem