Trắc nghiệm vật lí 8 bài 7 vật lí 8: Áp suất

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 7 vật lí 8: Áp suất Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1 : Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng lực nào ?

 • A. Lực kéo do đầu tàu tác dụng lên toa tàu
 • B. Trọng lực của tàu
 • C. Lực ma sát giữa tàu và đường ray
 • D. Cả ba lực trên

Câu 2: Đơn vị của áp lực là:

 • A. N/m2
 • B. Pa
 • C. N
 • D. N/cm2

Câu 3: Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào:

 • A. phương của lực
 • B. chiều của lực
 • C. điểm đặt của lực
 • D. độ lớn của áp lực và diện tích mặt bị ép

Câu 4: Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau

 • A. Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép
 • B. Đơn vị của áp suất là N/m2
 • C. Áp suất là độ lớn của áp lực trên một diện tích bị ép
 • D. Đơn vị của áp lực là đơn vị của lực

Câu 5: Khi nhúng một khối lập phương vào nước, mặt nào của khối lập phương chịu áp lực lớn nhất của nước?

 • A. Áp lực như nhau ở cả 6 mặt
 • B. Mặt trên
 • C. Mặt dưới
 • D. Các mặt bên

Câu 7: Muốn tăng áp suất thì:

 • A. giảm diện tích mặt bị ép và giảm áp lực theo cùng tỉ lệ
 • B. giảm diện tích mặt bị ép và tăng áp lực
 • C. tăng diện tích mặt bị ép và tăng áp lực theo cùng tỉ lệ
 • D. tăng diện tích mặt bị ép và giảm áp lực

Câu 8: Muốn giảm áp suất thì:

 • A. giảm diện tích mặt bị ép và giảm áp lực theo cùng tỉ lệ
 • B. tăng diện tích mặt bị ép và tăng áp lực theo cùng tỉ lệ
 • C. tăng diện tích mặt bị ép và giữ nguyên áp lực
 • D. giảm diện tích mặt bị ép và giữ nguyên áp lực

Câu 9: Đơn vị đo áp suất là:

 • A. N/m2
 • B. N/m3
 • C. kg/m3
 • D. N

Câu 10: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị tính áp suất ?

 • A. N/m2
 • B. Pa
 • C. N/m3
 • D. kPa

Câu 11: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào áp lực nhỏ nhất

 • A. Khi thầy Giang xách cặp đứng bằng hai chân trên bục giảng
 • B. Khi thầy Giang xách cặp đứng co một chân
 • C. Khi thầy Giang không xách cặp đứng co một chân và nhón chân còn lại
 • D. Khi thầy Giang xách cặp đứng co một chân và nhón chân còn lại

Câu 12: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào áp suất lớn nhất

 • A. Khi thầy Giang xách cặp đứng bằng hai chân trên bục giảng
 • B. Khi thầy Giang xách cặp đứng co một chân
 • C. Khi thầy Giang không xách cặp đứng co một chân và nhón chân còn lại
 • D. Khi thầy Giang xách cặp đứng co một chân và nhón chân còn lại

Câu 13: Trong các cách sau, cách nào tăng được áp suất nhiều nhất

 • A. Tăng áp lực, giảm diện tích bị ép
 • B. Tăng áp lực, tăng diện tích bị ép
 • C. Giảm áp lực, giảm diện tích bị ép
 • D. Giảm áp lực, tăng diện tích bị ép

Câu 13 : Phương án nào trong các phương án sau đây có thể tăng áp suất của vật tác dụng lên mặt sàn nằm ngang.

 • A. Tăng áp lực và giảm diện tích bị ép
 • B. Giảm áp lực và giảm diện tích bị ép
 • C. Tăng áp lực và tăng diện tích bị ép
 • D. Giảm áp lực và tăng diện tích bị ép

Câu 14: Cho hình vẽ bên, trường hợp nào áp suất tác dụng lên sàn lớn nhất.

 • A. Trường hợp 1
 • B. Trường hợp 2
 • C. Trường hợp 3
 • D. Trường hợp 4

Câu 15: Cùng một lực như nhau tác dụng lên hai vật khác nhau. Diện tích tác dụng của lực lên vật A lớn gấp đôi diện tích lực tác dụng lên vật B.

 • A. Áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật B
 • B. Áp suất tác dụng lên vật B lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật A
 • C. Áp suất tác dụng lên hai vật như nhau
 • D. Áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp bốn lần áp suất tác dụng lên vật B

Câu 16: Chọn câu đúng.

 • A. Lưỡi dao, lưỡi kéo phải mài thật sắc để tăng áp suất khi cắt, thái,...được dễ dàng.
 • B. Những cột đình làng thường kê trên những hòn đá rộng và phẳng để làm giảm áp suất gây ra lên mặt đất.
 • C Đường ray phải được đặt trên những thanh tà vẹt để làm tăng áp lực lên mặt đất khi tàu hỏa chạy qua.
 • D. Đặt ván lên bùn (đất) ít bị lún hơn khi đi bằng chân không vì sẽ làm giảm áp lực của cơ thể lên bùn đất.

Câu 17: Móng nhà phải xây rộng bản hơn tường vì:

 • A. để giảm trọng lượng của tường xuống mặt đất
 • B. để tăng trọng lượng của tường xuống mặt đất
 • C. để tăng áp suất lên mặt đất
 • D. để giảm áp suất tác dụng lên mặt đất

Câu 18: Khi đóng đinh vào tường ta thường đóng mũi đinh vào tường mà không đóng mũ (tai) đinh vào. Tại sao vậy?

 • A. Đóng mũi đinh vào tường để tăng áp lực tác dụng nên đinh dễ vào hơn.
 • B. Mũi đinh có diện tích nhỏ nên với cùng áp lực thì có thể gây ra áp suất lớn nên đinh dễ vào hơn.
 • C. Mũ đinh có diện tích lớn nên áp lực nhỏ vì vậy đinh khó vào hơn.
 • D. Đóng mũi đinh vào tường là do thói quen còn đóng đầu nào cũng được.

Câu 19: Khi nằm trên đệm mút ta thấy êm hơn khi nằm trên phản gỗ. Tại sao vậy?

 • A. Vì đệm mút mềm hơn phản gỗ nên áp suất tác dụng lên người giảm.
 • B. Vì đệm mút dầy hơn phản gỗ nên áp suất tác dụng lên người giảm.
 • C. Vì đệm mút dễ biến dạng để tăng diện tích tiếp xúc vì vậy giảm áp suất tác dụng lên thân người.
 • D. Vì lực tác dụng của phản gỗ vào thân người lớn hơn.

Câu 20: Vật thứ nhất có khối lượng m1 = 0,5 kg, vật thứ hai có khối lượng 1kg. Hãy so sánh áp suất p1 và p2 của hai vật trên mặt sàn nằm ngang.

 • A. p1 = p2
 • B. p1 = 2p2
 • C. 2p1 = p2
 • D. Không so sánh được.

Câu 21: Một hình hộp chữ nhật có kích thước 20cm x 10cm x 5cm được đặt trên mặt bàn nằm ngang.Biết trọng lượng riêng của chất làm nên vật là d=2.104 N/m3. Áp suất lớn nhất và nhỏ nhất tác dụng lên mặt bàn là bao nhiêu ?

 • A. Pmax=4000Pa ; Pmin=1000Pa
 • B. Pmax=10000Pa ; Pmin =2000Pa
 • C. Pmax=4000Pa ; Pmin=1500Pa
 • D. Pmax=10000Pa ; Pmin=5000Pa

Câu 22: Một người tác dụng lên mặt sàn một áp suất 1,7.104N/m2. Diện tích của bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 0,03m2. Trọng lượng của người đó là:

 • A. 51N
 • B. 510N
 • C. 5100N
 • D. 5,1.104N.

Câu 23: Biết thầy Giang có khối lượng 60 kg, diện tích một bàn chân là 30 cm2. Tính áp suất thầy Giang tác dụng lên sàn khi đứng cả hai chân

 • A. 1Pa
 • B. 2 Pa
 • C. 10Pa
 • D. 100.000Pa

Câu 24: Một máy đánh ruộng có khối lượng 1 tấn, để máy chạy được trên nền đất ruộng thì áp suất máy tácdụng lên đất là 10.000 Pa. Hỏi diện tích 1 bánh của máy đánh phải tiếp xúc với ruộng là:

 • A. 1m2
 • B. 0,5m2
 • C. 10000cm
 • D. 10m2
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 7 vật lí 8: Áp suất


 • 132 lượt xem