Giải bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

  • 1 Đánh giá

Sau khi hòa bình được lập lại trên miền Bắc, từ năm 195 đất nước ta tạm thời bị chia cắt thành hai miền Nam- Bắc. Miền Bắc bắt đầu thực hiện những nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và chính quyền Sài Gòn.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Tình hình nước ta sau hiệp định giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương

Pháp rút khỏi Hà Nội (10-10-1954) và rút khỏi miền Bắc (giữa tháng 5-1955). Miền Bắc được giải phóng hoàn toàn. Ở miền Nam, Mỹ đưa bọn tay sai lên nắm chính quyền.

II. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954-1960)

  • Hoàn thành cải cách ruộng đất: Qua năm đợt cải cách ruộng đất, khẩu hiệu người cày có ruộng trở thành hiện thực. Sau cải cách ruộng đất bộ mặt nông thôn miền Bắc đã thay đổi căn bản.
  • Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh: Trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp và giao thông vận tải đã thu được nhiều thành tựu to lớn.
  • Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế văn hóa: cải tạo quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa.

III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mỹ -Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng tiến tới "Đồng khởi" (1954-1960)

  • Đấu tranh chống chế độ Mỹ -Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng: Từ hình thức đấu tranh chính trị, hòa bình chuyển sang dùng bạo lực, tiến hành đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.
  • Phong trào "Đồng khởi": Từ Bến Tre, phong trào "Đồng khởi" như nước vỡ bờ, lan ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số nơi ở miền Trung Trung Bộ.

IV. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961-1965)

  • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960). Đại hội xác định nhiệm vụ cách mạng của hai miền Nam- Bắc: Miền Bắc tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Nam đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.
  • Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước năm năm: Những thành tựu đạt được từ kế hoạch Nhà nước năm năm đã làm thay đổi bộ mặt xã hội miền Bắc

V. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của Mỹ (1961-1965)

Sau thất bại trong phong trào "Đồng khởi" Mỹ chuyển sang chiến lược "chiến tranh đặc biệt" - đây là một chiến lược chiến lượ chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ được tiến hành bằng quân đội tay sai. Dưới ngọn cờ cứu nước của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam do Đảng lãnh đạo. Quân dân ta đã anh dũng chiến đấu đánh bại chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của Mỹ và bọn tay sai.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Trang 129 sgk lịch sử 9

Sau hiệp định giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương, tình hình nước ta như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 130 sgk lịch sử 9

Hãy trình bày quá trình thực hiện, kết quả và ý nghĩa của việc hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc nước ta (1953-1957)

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 131 sgk lịch sử 9

Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong công việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh (1954-1957)

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 131 sgk lịch sử 9

Hãy trình bày ý nghĩa của những thành tựu đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 132 sgk lịch sử 9

Trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế văn hóa, miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì? Hãy nêu những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó trong việc thực hiện nhiệm vụ trên.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 132 sgk lịch sử 9

Trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế văn hóa, miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì? Hãy nêu những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó trong việc thực hiện nhiệm vụ trên.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 133 sgk lịch sử 9

Phong trào đấu tranh chống chế độ Mỹ -Diệm của nhân dân miền Nam trong những năm đầu sau Hiệp định giơ-ne-vơ 1954 đã diễn ra như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 135 sgk lịch sử 9

Phong trào "Đồng khởi" nổ ra trong hoàn cảnh lịch sử nào? Diễn biễn kết quả và ý nghĩa của nó?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 136 sgk lịch sử 9

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đẩng diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử nào? Nội dung và ý nghĩa.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 138 sgk lịch sử 9

Hãy nêu những thành tựu của miền Bắc trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961-1965)

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 140 sgk lịch sử 9

Trong chiến lược "chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam (1961-1965) , Mỹ đã thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 141 sgk lịch sử 9

Nêu những thắng lợi quân sự của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược "chiến tranh đặc biệt".

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 141 sgk lịch sử 9

Sau khi thực hiện kế hoạch 1954-1957 và 1958-1960, miền Bắc đã có những thay đổi gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 141 sgk lịch sử 9

Hậu phương miền Bắc đã chi viện như thế nào cho tiền tuyến miền Nam từ 1961 đến 1965?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 141 sgk lịch sử 9

Lập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi của nhân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của Mỹ (1961-1965)

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965)


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9