a, Kết quả thế hệ F1 trong phép lai một cặp tính trạng của Menđen

  • 1 Đánh giá

II. Lai một cặp tính trạng

1. Thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen

a, Kết quả thế hệ F1 trong phép lai một cặp tính trạng của Menđen

Quan sát hình 25.3, mô tả cách thụ phấn nhân tạo trên hoa đậu Hà Lan?

Quan sát hình 25.2, em hãy dự đoán kết quả nghiên cứu của Menđen (kiểu hình F1) vào bảng 25.1.

Hình dạng hạt

Màu sắc hạt

Hình dạng quả

Màu sắc quả

Màu sắc hoa

Vị trí hoa

Chiều cao thân

P

Nhăn x trơn

Vàng x xanh

Có ngấn x không có ngấn

Xanh x vàng

Tím x trắng

Đỉnh ngọn x trên thân

Cao x thấp

F1

Trả lời các câu hỏi sau:

- Đưa ra kết quả: tính trạng trội và tính trạng lặn của mỗi tính trạng ở thế hệ P.

- Viết 7 sơ đồ lai minh họa cho các phép lai trong bảng 25.1.

- Em hãy nhìn vào hình 25.3 để thấy điều bất ngờ mà Menđen phát hiện ra ở thế hệ F1. Tất cả cây con đều màu tím. Tính trạng hoa trắng có vẻ như bị biến mất.

- Các cây F1 tự thụ phấn. Hãy dự đoán kết quả ở F2 bằng cách viết sơ đồ lai từ F1 => F2.

Bài làm:

- Hình 25.3: Thụ phấn nhân tạo trên đậu Hà Lan:

+ Loại bỏ nhị của cây hoa tím

+ chuyển hạt phấn của cây hoa trắng sang nhụy cây hoa tím

=> phát triển thành quả và hạt

- Bảng 25.1

Hình dạng hạt

Màu sắc hạt

Hình dạng quả

Màu sắc quả

Màu sắc hoa

Vị trí hoa

Chiều cao thân

P

Nhăn x trơn

Vàng x xanh

Có ngấn x không có ngấn

Xanh x vàng

Tím x trắng

Đỉnh ngọn x trên thân

Cao x thấp

F1

100% trơn

100% vàng

100% không có ngấn

100% xanh

100% tím

100% trên thân

100% cao

- Trả lời câu hỏi

+ các tính trạng trội là hạt trơn, hạt vàng, quả không có ngấn, quả xanh, hoa tím, hoa trên thân, thân cao.

+ các tính trạng lặn là hạt nhăn, hạt xanh, quả có ngấn, quả vàng, hoa trắng, hoa trên đỉnh, thân thấp

+ Sơ đồ lai

  • Phép lai 1:

A: hạt trơn

a: hạt nhăn

P: AA x aa

G: A a

F1: Aa (100% hạt trơn)

F1 x F1: Aa x Aa

G: A,a A,a

F2: 1AA : 2Aa : 1aa

3 hạt trơn : 1 hạt nhăn

  • Phép lai 2

B: hạt vàng

b: hạt xanh

P: BB x bb

G: B b

F1: Bb (100% hạt vàng)

F1 x F1: Bb x Bb

G: B,b B,b

F2: 1BB : 2Bb : 1bb

3 hạt vàng : 1 hạt xanh

Tương tự như vậy, các bạn viết sơ đồ lai các phép lai còn lại

  • 251 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021