Nếu lật úp miếng gỗ cho quả cầu nằm trong nước thì mực nước trong bình có thay đổi không?

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Vật nổi trên mặt nước như hình 17.5 gồm quả cầu kim loại gắn chặt với khối gỗ. Nếu lật úp miếng gỗ cho quả cầu nằm trong nước thì mực nước trong bình có thay đổi không?

Nếu lật úp miếng gỗ cho quả cầu nằm trong nước thì mực nước trong bình có thay đổi không?

Bài làm:

Khi lật úp miếng gỗ cho quả cầu nằm trong nước thì mực nước trong bình có thay đổi.

Khi lật úp miếng gỗ thì thể tích nước thay đổi (dâng lên hoặc hạ xuống) bằng thể tích quả cầu.

  • 129 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021