Tìm từ chứa tiếng bắt đầu bằng s hay x? Chứa tiếng có thanh ngã hoặc thanh hỏi?

  • 1 Đánh giá

5. Tìm từ:

a. Từ chứa tiếng bắt đầu bằng s hay x?

b. Từ chứa tiếng có thanh ngã hoặc thanh hỏi?

Bài làm:

a. Từ chứa tiếng bắt đầu bằng s hay x:

  • Bắt đầu bằng s: sao, sên, sóng, sóc, sếu, sinh, sốc, sạch...
  • Bắt đầu bằng x: xinh, xấu, xuống, xúc, xạc, xong,...

b. Từ chứa tiếng có thanh ngã hoặc thanh hỏi:

  • Chứa tiếng có thanh ngã: ngã, xã, lỗi, chữ, giữa, cũ, mũ, dũng, nghĩ...
  • Chứa tiếng có thanh hỏi: cổng, bảo, hỏi, cửa sổ, giảng bài, ở,.....
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021