Soạn văn bài: Thực hành về thành ngữ, điển cố

  • 1 Đánh giá

Những thành ngữ, điển cố góp phần làm phong phú thêm vốn ngôn ngữ cua văn học dân tộc, có giá trị biểu cảm cao và sinh động. KhoaHoc xin tóm tắt những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn soạn văn chi tiết các câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: (Trang 66 - SGK Ngữ văn 11) Tìm thành ngữ trong đoạn thơ sau, phân biệt với từ ngữ thông thường về mặt cấu tạo và đặc điểm ý nghĩa.

Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ âu đành phận
Năm nắng mười mưa dám quản công.
(Trần Tế Xương, Thương vợ)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: (Trang 66 - SGK Ngữ văn 11) Phân tích giá trị nghệ thuật của các thành ngữ in đậm trong các câu thơ sau:

Người nách thước, kẻ tay đao;
Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi.
Một đời được mấy anh hùng,
Bõ chi cá chậu chim lồng mà chơi
Đội trời đạp đất ở đời,
Họ Từ, tên Hải, vốn người Việt Đông
(Nguyễn Du)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: (Trang 66 - SGK Ngữ văn 11) Đọc lại chú thích về những điển cố in đậm ở hai câu thơ sau trong bài Khóc Dương Khuê và cho biết thế nào là điển cố
Giường kia treo cũng hững hờ.
Đàn kia gẩy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn.
(Nguyễn Khuyến, Khóc Dương Khuê)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: (Trang 67 - SGK Ngữ văn 11) Dựa vào chú thích trong các văn bản đã học, hãy phân tích tính hàm súc, thâm thúy của điển cố trong những câu thơ sau:

- Sầu đong càng lắc càng đầy,
Ba thu dọn lại một ngày dài ghê.
- Nhớ ơn chín chữ cao sâu,
Một ngày một ngả bóng dâu tà tà
- Khi về hỏi Liễu Chương Đài,
Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay!
- Bấy lâu nghe tiếng má đào.
Mắt xanh chẳng để ai vào có không?
(Nguyễn Du, Truyện Kiều)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: (Trang 67 - SGK Ngữ văn 11) Thay thế thành ngữ trong các câu sau bằng những từ ngữ thông thường, tương đương về nghĩa

a. ma cũ bắt nạt ma mới, chân ướt chân ráo
b. cưỡi ngựa xem hoa

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: (Trang 67 - SGK Ngữ văn 11) Đặt câu với mỗi thành ngữ: mẹ tròn con vuông, trứng mà đòi khôn hơn vịt, nấu sử sôi kinh, lòng lang dạ thú, …..

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: (Trang 67 - SGK Ngữ văn 11) Đặt câu với mỗi điển cố sau: gót chân Asin, nợ như chúa chổm, đẽo cày giữa đường. gã Sở Khanh...

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 11 bài: Thực hành về thành ngữ, điển cố


  • 21 lượt xem