Giải bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

 • 1 Đánh giá

Bước vào thế kỉ XIII, nước Đại Việt ta có nhiều thay đổi. Cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu và dần sụp đổ, nhà Trần được thành lập, đồng thời củng cố chế độ phong kiến tập quyền, xây dựng quân đội và phát triển kinh tế.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Nhà Trần thành lập

1. Nhà Lý sụp đổ

 • Cuối thế kỉ XII nhà Lý suy yếu
  • Quan lại ăn chơi sa đọa, không chăm lo đến đời sống nhân dân.
  • Hạn hán, lũ lụt xảy ra liên miên, nhân dân khổ cực, các thế lực phong kiến nổi dậy quấy phá.
 • Đầu năm 1226 Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh -> nhà Trần thành lập.

2. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền:

 • Bộ máy nhà nước tổ chức theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền được phân hóa làm ba cấp.
  • Triều đình: đứng đầu là vua (cạnh vua có Thái Thượng Hoàng) giúp việc cho vua có các quan.
  • Các đơn vị hành chính trung gian: lộ, phủ, huyện (Châu).
  • Cấp hành chính cơ sở: xã
 • Đặt thêm một số chức quan: Quốc sử viện, thái y viện, khuyến nông sứ, hà đê sứ, đồn điền sứ…

3. Pháp luật thời Trần

 • Năm 1230 ban hành bộ luật “Quốc triều hình luật”.
  • Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc
  • Bảo vệ quyền tư hữu tài sản
  • Quy định cụ thể việc mua bán ruộng đất
 • Đặt các cơ quan thẩm hình viện để xét xử việc kiện cáo

=>Thể hiện sự tiện bộ trong việc quản lí nhà nước.

II. Nhà Trần xây dựng quân đội và phát triển kinh tế

1. Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng

 • Quân đội nhà Trần gồm: Cấm quân và quân ở các lộ
 • Chính sách” Ngụ binh ư nông”.
 • Chủ trương” Quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông”, xây dựng tinh thần đoàn kết trong quân đội.
 • Học tập binh pháp và luyện tập võ nghệ

2. Phục hồi và phát triển kinh tế

a. Nông nghiệp

 • Chú trọng việc khai hoang, đắp đê, nạo vét kênh
 • Đặt chức quan Hà Đê Sứ trông coi, đốc thúc việc đắp đê.

=> Nông nghiệp nhanh chóng phục hồi và phát triển

b. Thủ công nghiệp

 • Các xưởng thủ công của nhà nước và nhân dân được phục hồi và phát triển…

c. Thương nghiệp

 • Xây dựng nhiều chợ
 • Buôn bán với nước ngoài diễn ra sôi nổi.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 51 sgk Lịch sử 7 (Phần I)

Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 53 sgk Lịch sử 7 (Phần II)

Em có nhận xét gì về quân đội thời Trần?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 54 sgk Lịch sử 7 (Phần II)

Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Trần ở thế kỉ XIII?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 52 sgk Lịch sử 7 (Phần I)

Em hãy mô tả bộ máy quan lại thời Trần.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 52 sgk Lịch sử 7 (Phần I)

Các đơn vị hành chính từ cấp lộ đến cấp xã ở thời Trần có gì thay đổi so với thời Lý ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 52 sgk Lịch sử 7 (Phần I)

Em hãy trình bày những nét chính về pháp luật thời Trần.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 54 sgk Lịch sử 7 (Phần II)

Em hãy nêu những chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng của nhà Trần. Kết quả của những biện pháp đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 54 sgk Lịch sử 7 (Phần II)

Nhà Trần đã làm những gì để phục hồi và phát triển kinh tế sau những năm suy thoái cuối thời Lý ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII


 • 15 lượt xem
Chủ đề liên quan