Giải bài : Ôn tập về phân số sgk Toán 5 trang 148

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố kiến thức và bài tập về phân số, cách so sánh các phân số và quy đồng phân số. KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 148 sgk toán lớp 5

a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

Giải bài : Ôn tập về phân số - sgk Toán 5 trang 148

b) Viết số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

Giải bài : Ôn tập về phân số - sgk Toán 5 trang 148

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 148 sgk toán lớp 5

Rút gọn các phân số:

; \(\frac{18}{24}\); \(\frac{5}{35}\); \(\frac{40}{90}\); \(\frac{75}{30}\);

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 149 sgk toán lớp 5

Quy đồng mẫu số các phân số:

a) và \(\frac{2}{5}\)

b) và \(\frac{11}{36}\)

c) , \(\frac{3}{4}\) và \(\frac{4}{5}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 149 sgk toán lớp 5

Điền các dấu “>,<, =” vào chỗ trống:

....\(\frac{5}{12}\) \(\frac{2}{5}\).....\(\frac{6}{15}\) \(\frac{7}{10}\)....\(\frac{7}{9}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 148 sgk toán lớp 5

Viết phân số thích hợp vào vạch ở giữa và \(\frac{2}{3}\) trên tia số:

Giải bài : Ôn tập về phân số - sgk Toán 5 trang 148

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021