Trắc nghiệm ngữ văn 11 bài: Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 11 bài: Đặc điểm loại hình của tiếng Việt. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Có những loại hình ngôn ngữ nào?

 • A. Ngôn ngữ đơn lập, ngôn ngữ hòa kết.
 • B. Ngữ hệ Ấn - Âu, ngữ hệ Nam Á.
 • C. Chữ La-tinh, chữ tượng hình.

Câu 2: Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ nào?

 • A. Ngôn ngữ đơn lập
 • B. Ngôn ngữ hòa kết
 • C. Ngữ hệ Ấn - Âu
 • D. Ngữ hệ Nam Á

Câu 3: Đặc điểm loại hình của tiếng Việt là gì?

 • A. Đơn vị cơ sở của ngữ pháp là tiếng
 • B. Từ không biến đổi hình thái
 • C. Ý nghĩa ngữ pháp được biểu thị bằng trật tự từ và hư từ
 • D. Tất cả các ý trên

Câu 4: Tiếng là gì?

 • A. Là đơn vị cơ sở của ngữ pháp.
 • B. Về mặt ngữ âm, tiếng là âm tiết.
 • C. Về mặt sử dụng, tiếng có thể là từ hoặc yếu tố cấu tạo từ.
 • D. Tất cả các đáp án trên

Câu 5: Xác định số tiếng trong câu văn sau: "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ."

 • A. 6
 • B. 7
 • C. 8
 • D. 9

Câu 6: Xác định các hư từ trong các câu văn sau

"Tôi đã ăn cơm."

"Tôi đang ăn cơm."

"Tôi vừa ăn cơm xong rồi."

 • A. Đã
 • B. Đang
 • C. Vừa
 • D. Tất cả các đáp án trên

Câu 7: Nếu bỏ các hư từ trong các câu trên thì ý nghĩa của câu có thay đổi hay không?

 • A. Có
 • B. Không

Câu 8: Xác định hư từ trong đoạn văn sau:

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa.

(Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn độc lập)

 • A. đã, lại, mà, nên
 • B. đã, gần, lại, mà
 • C. đã, lại, gần, nên
 • D. đã, gần, mà, nên

Câu 10: Có thể thay hư từ "đã" thành "đang" trong câu "Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập" hay không?

 • A. Có
 • B. Không

Câu 11: Tác dụng của các hư từ trong câu văn trên để liên kết trong văn bản và nhấn mạnh sức mạnh, chiến thắng của nhân dân ta trước thực dân Pháp và phát xít Nhật, chế độ phong kiến. Đúng hay sai?

 • A. Đúng
 • B. Sai

Câu 12: Từ "tôi" (1) và từ "tôi" (2) sau đây có chung một chức vụ ngữ pháp không?

"Tôi (1) đưa cô ấy ba ngàn đồng, cô ấy đưa tôi (2) một quyền vở."

 • A. Có
 • B. Không

Câu 13: Trong bất cứ trường hợp nào, dù đóng vai trò gì trong câu thì tiếng Việt cũng giống tiếng Anh thì từ phải thay đổi hình thái. Đúng hay sai?

 • A. Đúng
 • B. Sai

Câu 14: Trật tự sắp đặt từ trong cụm từ hoặc câu có ảnh hưởng gì đến ý nghĩa ngữ pháp của cụm từ hoặc câu?

 • A. Trật tự sắp đặt từ trong cụm từ hoặc câu thay đổi thì ý nghĩa ngữ pháp của cụm từ hoặc câu cũng thay đổi
 • B. Tùy từng trường hợp, trật tự sắp đặt từ trong cụm từ hoặc câu thay đổi có thể làm thay đổi ý nghĩa ngữ pháp của cụm từ hoặc câu
 • C. Trật tự sắp đặt từ trong cụm từ hoặc câu thay đổi không ảnh hưởng gì đến ý nghĩa ngữ pháp của cụm từ hoặc câu
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn 11 bài: Đặc điểm loại hình của tiếng Việt trang 57 sgk


 • 87 lượt xem