[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 54: Hệ mặt trời

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 54: Hệ mặt trời sách "Kết nối tri thức". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 54.1. Các hành tinh quay quanh Mặt Trời sắp xếp theo khoảng cách đến Mặt Trời từ gần đến xa là:

A. Hoả tinh, Thuỷ tinh, Trái Đất, Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Hải Vương tinh, Thiên Vương tinh.

B. Thuỷ tinh, Kim tinh, Hoả tinh, Trái Đất, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.

C Kim tinh, Thuỷ tính, Trái Đất, Hoả tinh, Thổ tinh, Mộc tính, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.

D. Thuỷ tinh, Kim tỉnh, Trái Đất, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.

Trả lời:

Chọn đáp án: D

Câu 54.2. Hãy khoanh vào từ “Đúng” hoặc “Sai” để đánh giá các câu dưới đây.

Trả lời:

1. Sai;

2. Sai;

3. Đúng;

4. Sai.

Câu 54.3. Sắp xếp các hành tinh của hệ Mặt Trời theo thử tự từ nhỏ đến lớn về khối lượng; từ nhỏ đến lớn về kích thước.

Trả lời:

  • Về khối lượng: Thuỷ tinh; Hoả tinh; Kim tinh; Trái Đất; Thiên Vương tinh; Hải Vương tinh; Thổ tinh; Mộc tinh.
  • Về kích thước: Thuỷ tinh; Hoả tinh; Kim tinh; Trái Đất; Hải Vương tinh;
  • Thiên Vương tinh; Thổ tinh; Mộc tinh

Câu 54.4. Lập công thức tính khoảng cách d giữa 2 hành tỉnh với Rx, Ry, là khoảng cách từ 2 hành tinh đến Mặt Trời. Vận dụng công thức để tính khoảng cách giữa Trái Đất và các hành tinh còn lại của hệ Mặt Trời. Có nhận xét gì về khoảng cách giữa các hành tinh?

Trả lời:

d= (Ry - Rx) (Rx là khoảng cách đến Mặt Trời từ hành tinh ở gần Mặt Trời hơn, Ry là khoảng cách đến Mặt Trời từ hành tỉnh ở xa Mặt Trời hơn).

Vận dụng công thức tính khoảng cách:

Trái Đất - Thuỷ tinh: 0,61 (AU) - Trái Đất - Thổ tinh: 8,54 (AU)

Trái Đất - Kim tinh: 0,28 (AU) Trái Đất - Thiên Vương tinh: 18,2 (AU)

Trái Đất - Hoả tinh: 0,52 (AU) Trái Đất - Hải Vương tinh: 29,07(AU)

Trái Đất - Mộc tinh: 4,20 (AU)

Nhận xét: Các hành tinh càng ở xa Mặt Trời hơn so với Trái Đất thì khoảng cách giữa chúng càng lớn.

Câu 54.5*. Giả sử một nhà du hành vũ trụ lên được Thiên Vương tinh. Trọng lượng của nhà du hành vũ trụ trên Thiên Vương tỉnh nhỏ hơn hay lớn hơn khi ở trên Trái Đất? Vì sao?

Trả lời:

- Trọng lượng khi ở trên Thiên Vương tinh nhỏ hơn khi ở trên Trái Đất.


  • 100 lượt xem