Trắc nghiệm sinh học 6 bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Phân loại thực vật là:

 • A. Tìm hiểu các đặc điểm giống nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo trật tự nhất định
 • B. Tìm hiểu vác đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo một trật tự ngẫu nhiên
 • C. Tìm hiểu các đặc điểm giống nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo một trật tự ngẫu nhiên
 • D. Tìm hiểu các đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo trật tự nhất định

Câu2 : Thực vật ở cạn đầu tiên là:

 • A. Tảo đa bào nguyên thủy
 • B. Quyết trần
 • C. Quyết cổ đại
 • D. Dương xỉ cổ

Câu 3: Các đại diện của ngành Hạt kín và ngành Hạt trần giống nhau ở đặc điểm nào sau đây ?

 • A. Đều sống chủ yếu trên cạn
 • B. Đều có rễ, thân, lá thật sự
 • C. Đều sinh sản bằng hạt
 • D. Tất cả các phương án trên

Câu 4: Hiện nay, các nhà khoa học đã phân chia thực vật thành các bậc phân loại từ thấp đến cao theo trật tự như thế nào ?

 • A. Ngành – Lớp – Bộ – Họ – Chi – Loài.
 • B. Ngành – Lớp – Bộ – Chi – Họ – Loài.
 • C. Ngành – Bộ – Lớp – Họ – Chi – Loài.
 • D. Ngành – Chi – Bộ – Họ – Lớp – Loài.

Câu 5: Trong số các cây dưới đây, có bao nhiêu cây sinh sản bằng bào tử ?

1. Rau muống

2. Khoai tây

3. Rau bợ

4. Trầu không

5. Địa tiền

6. Dương xỉ

 • A. 5
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 4

Câu 6: Dựa vào Phân loại học, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại ?

 • A. Rong mơ
 • B. Rau câu
 • C. Rau đay
 • D. Rau diếp biển

Câu 7: Rễ giả được tìm thấy ở thực vật nào dưới đây ?

 • A. Bạch quả
 • B. Rêu
 • C. Dương xỉ
 • D. Bèo hoa dâu

Câu 8: “Nón” là cấu trúc được tìm thấy ở loài thực vật nào dưới đây ?

 • A. Tuế
 • B. Táu
 • C. Sến
 • D. Trắc

Câu 9: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : Trong Phân loại học, … được xem là bậc phân loại cơ sở.

 • A. bộ
 • B. loài
 • C. ngành
 • D. chi

Câu 10: Trong các bậc phân loại dưới đây, bậc phân loại nào nhỏ nhất ?

 • A. Chi
 • B. Họ
 • C. Bộ
 • D. Lớp

Câu 11: Trong các ngành thực vật hiện có, ngành nào bao gồm các đại diện có tổ chức cơ thể hoàn thiện nhất ?

 • A. Ngành Hạt trần
 • B. Ngành Hạt kín
 • C. Ngành Dương xỉ
 • D. Ngành Rêu

Câu 12: Trong các nhóm thực vật ngày nay, nhóm nào có tổ chức cơ thể đơn giản nhất?

 • A. Hạt trần
 • B. Dương xỉ
 • C. Rêu
 • D. Tảo

Câu 13: Các đại diện của ngành Hạt kín và ngành Hạt trần có chung đặc điểm nào khiến chúng có mối quan hệ gần gũi?

 • A. Đều sống chủ yếu trên cạn
 • B. Đều có rễ, thân, lá thật sự
 • C. Đều sinh sản bằng hạt
 • D. Tất cả các phương án đều đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 43 sinh 6: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật


 • 2 lượt xem