Trắc nghiệm ngữ văn 7: bài Đặc điểm của văn bản nghị luận

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 7 bài Đặc điểm của văn bản nghị luận. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Trong một bài văn có thể có ....... luận điểm chính và các luận điểm phụ?

 • A. một
 • B. hai
 • C. một hay nhiều
 • D. hai hoặc nhiều

Câu 2: Lập luận trong bài văn nghị luận là gì?

 • A. Là ý kiến thể hiện tư tưởng quan điểm của người nói hoặc người viết .
 • B. Là lí lẽ, dẫn chứng đưa ra làm cơ sở cho luận điểm.
 • C. Là nêu cảm xúc,suy nghĩ của người đọc sau khi cảm nhận tác phẩm .
 • D. Là cách nêu luận cứ để dẫn đến luận điểm.

Câu 3: Một bài văn nghị luận phải có yếu tố nào ?

 • A. Luận điểm
 • B. Luận cứ
 • C. Lập luận
 • D. Cả ba yếu tố trên.

Câu 4: Trình từ lập luận nào đúng trong bài “Chống nạn thất học”?

 • A. Nêu lí do vì sao phải chống nạn thất học.- Chống thất học bằng cách nào. – Chống thất học để làm gì
 • B. Nêu lí do vì sao phải chống nạn thất học - Chống thất học để làm gì - chống thất học bằng cách nào.
 • C. Chống thất học bằng cách nào - Nêu lí do vì sao phải chống nạn thất học. - Chống thất học để làm gì
 • D. Chống thất học để làm gì - Chống thất học bằng cách nào - Nêu lí do vì sao phải chống nạn thất học

Câu 5: Thế nào là luận cứ trong bài văn nghị luận ?

 • A. Là ý kiến thể hiện tư tưởng quan điểm của người nói hoặc người viết .
 • B. Là lí lẽ, dẫn chứng đưa ra làm cơ sở cho luận điểm.
 • C. Là cách sắp xếp các ý, các dẫn chứng theo một trình tự hợp lý.
 • D. Là nêu cảm xúc,suy nghĩ của người đọc sau khi cảm nhận tác phẩm

Câu 6: Luận điểm chính trong bài “Chống nạn thất học” (sgk Ngữ văn 7 tập 2 trang 7) là gì?

 • A. Chống nạn thất học
 • B. Mỗi người đều có quyền được đi học.
 • C. Học tập giúp con người không bị tụt hậu.
 • D. Cả A,B,C đều sai

Câu 7: Thế nào là luận điểm trong bài văn nghị luận ?

 • A. Là lí lẽ và dẫn chứng đưa ra trong tác phẩm .
 • B. Là cảm xúc suy nghĩ của người đọc sau khi cảm nhận tác phẩm.
 • C. Là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm của người nói hoặc người viết.
 • D. Là cách sắp xếp các ý theo một trình tự hợp lý.

Câu 8: Luận cứ trong bài “Chống nạn thất học” (sgk Ngữ văn 7 tập 2 trang 7) là gì?

 • A. Chính sách ngu dân của thực dân Pháp làm cho hầu hết người Việt Nam mù chữ, nước Việt Nam không tiến bộ được.
 • B. Nay chúng ta đã dành được độc lập, cần phải nhanh chóng nâng cao dân trí để xây dựng đất nước.
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai

Đọc văn bản “Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội” (sgk ngữ văn 7 tập 2 trang 9) và trả lời các câu hỏi từ câu 9 đến câu 11.

Câu 9: Luận điểm của bài là?

 • A. Chúng ta làm gì để có thói quen tốt
 • B. Khái niệm thói quen tốt trong đời sống xã hội
 • C. Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội
 • D. Cả A,B,C đều đúng

Câu 10: Luận cứ trong bài này là gì?

 • A. Có thói quen tốt như luôn dậy sớm, luôn đúng hẹn, giữ lời hứa...
 • B. Có thói quen xấu như hút thuốc lá, mất trât tự, vứt rác bừa bãi....
 • C. Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội
 • D. Cả A và B đều đúng

Câu 11: Tác giả đã lập luận như thế nào trong bài này để sáng tỏ luận điểm?

 • A. Phân tích tác hại của thói quen xấu – nhắc nhở mọi người tạo ra thói quen tốt để tạo nếp sống văn mình cho xã hội
 • B. Nhắc đến thói quen tốt sau đó phê phán thói quen xấu
 • C. Đan xen cả thói quen tốt và thói quen xấu vào nahu.
 • D. Cả A,B,C đều sai.
Xem đáp án
 • 15 lượt xem