Trắc nghiệm ngữ văn 7: bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

 • 3 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 7 bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta thuộc thể loại ?

 • A. Tự sự
 • B. Miêu tả
 • C. Biểu cảm
 • D. Nghị luận

Câu 2: Văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta được ra đời trong hoàn cảnh nào?

 • A. Trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông.
 • B. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
 • C. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ.
 • D. Trong cuộc kháng chiến chống phát-xít Nhật.

Câu 3: Văn bản nghị luận về nội dung gì?

 • A. Truyền thống chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta.
 • B. Tinh thần đoàn kết trong xây dựng đất nước ta.
 • C. tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
 • D. Truyền thống hiếu học của nhân dân ta.

Câu 4: Để chứng minh làm rõ tinh thần yêu nước của đồng bào ta ngày nay, tác giả đã nêu những biểu hiện của lòng yêu nước, đó là những biểu hiện nào?

 • A. Tất cả mọi người đều có lòng yêu nước
 • B. Từ tiền tuyến đến hậu phương đều có hành động yêu nước
 • C. Mọi nghề nghiệp, mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi đều thi đua yêu nước.
 • D. Cả ba phương án trên.

Câu 5: Trong bài văn trên, Bác Hồ viết về lòng yêu nước của nhân dân ta trong trời kì nào?

 • A. Trong quá khứ
 • B. Trong hiện tại
 • C. Trong quá khứ và hiện tại
 • D. Trong tương lai

Câu 6: Đối tượng nào không xuất hiện trong bài văn Tinh thần yêu nước của nhân dân ta?

 • A. Công chức.
 • B. Chiến sĩ, công nhân.
 • C. Nông dân, điền chủ.
 • D. Tư sản.

Câu 7: Biện pháp nghệ thuật đặc sắc của bài văn Tinh thần yêu nước của nhân dân ta là gì?

 • A. Sử dụng biện pháp so sánh.
 • B. Sử dụng biện pháp so sánh và liệt kê
 • C. Sử dụng biện pháp ẩn dụ.
 • D. Sử dụng biện pháp nhân hóa.

Câu 8: Bài văn Tinh thần yêu nước của nhân dân ta đề cập đến lòng yêu nước của nhân dân ta trong những lĩnh vực nào?

 • A. Trong việc xây dựng đất nước.
 • B. Trong công cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược.
 • C. Trong việc giữ gìn sự giàu đẹp của tiếng Việt.
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 9: Nét đặc sắc về nghệ thuật của văn bản là:

 • A. Xây dựng luận điểm ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng tiêu biểu...
 • B. Sử dụng từ ngữ gợi hình ảnh, phép liệt kê, so sánh chọn lọc và đặc sắc.
 • Bài văn là một mẫu mực về lập luận, bố cục và cách dẫn chứng của thể văn nghị luận.
 • D. Tất cả đều đúng.
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn bài: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta


 • 407 lượt xem