Listening Unit 14 : International Organizations

 • 1 Đánh giá

Phần listening hướng dẫn cách làm bài nghe với chủ đề International Organizations (Các tổ chức quốc tế). Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần lưu ý cũng như gợi ý giải bài tập phần listening trong sách giáo khoa.

 • Listen and repeat

 • Task 1. Listen to the first part of the passage and circle the best answer A, B, C or D to the following questions

 • Task 2. Listen to the second part of the passage and fill in the missing words

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Look at the picture. Ask and answer the question. What do you know about the organisation in the picture? (Hãy nhìn vào bức tranh. Hỏi và trả lời câu hỏi. Bạn biết gì về tổ chức trong hình?)

What do you know about the organisation in the picture? (Bạn biết gì về tổ chức trong bức ảnh?)

=> It's the headquarters of the United Nations in New York. (Đó là trụ sở của Liên hợp quốc ở New York.)

Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.)

 • destruction: sự phá hủy, phá hoại
 • organisation: tổ chức
 • independence: sự độc lập
 • international: (thuộc về) quốc tế
 • colonies: thuộc địa
 • United Nations: Liên hợp quốc

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the first part of the passage and circle the best answer A, B, C or D to the following questions. (Nghe phần đầu của đoạn văn và khoanh câu trả lời A, B, C hoặc D đúng nhất cho những câu hỏi sau.)

 • 1. C : When was the UN established? – In 1945. (Liên hợp quốc được thành lập khi nào? – Năm 1945.)
 • 2. D : What was not mentioned as one of the world situations when the UN were established? - Many people became homeless. (Điều gì không được đề cập đến như là một trong những tình hình thế giới khi Liên hợp quốc được thành lập? – Nhiều người vô gia cư.)
 • 3. C : How many main goals were set by the UN? – 4. (Có bao nhiêu mục tiêu chính được đặt ra bởi Liên hợp quốc? – 4.)

Task 2. Listen to the second part of the passage and fill in the missing words. (Nghe phần hai của đoạn văn và điền các từ còn thiếu.)

Today, almost every country in the world is a member of the UN. Each country has signed an agreement that says:

 • All members are equal.
 • All members promise to (1)__solve international problems__ in a peaceful way.
 • No member will use force against another member.
 • All members will help (2)__the UN__ in its actions.
 • The UN will not try to solve problems within countries except to enforce international peace.

Obviously, the United Nations has not been completely successful (3)__ in its goals__.There have been several wars since 1945. However, the organisation has helped bring peace to some countries that were (4)__ at war __.It has helped people who left their countries because of wars. It has helped brine (5)__independence __to colonies.

Script:

In 1945 leaders from 51 countries met in San Francisco, California and organized the United Nations (often called the UN), World War II had just ended. Millions of people had died, and there was destruction everywhere.

People hoped they could build a future of world peace through this new organization.

The United Nations has four main goals and purposes.

1. To work together for international peace and to solve international problems;

2. To develop friendly relations among nations;

3. To work together for human rights for everyone of all races, religions, languages, and of both sexes; and

4. To build a centre where nations can work together for these goals. Today, almost every country in the world is a member of the UN. Each country has signed an agreement that says:

 • All members are equal.
 • All members promise to solve international problems in a peaceful way.
 • No member will use force against another member.
 • All members will help the UN in its actions.
 • The UN will not try to solve problems within countries except to enforce international peace.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. List as many as possible the names of the international organizations you've known so far. (Làm việc nhóm. Liệt kê càng nhiều càng tốt tên các tổ chức quốc tế mà bạn đã được biết cho tới bây giờ.)

Tên viết tắtTên đầy đủ
FAO

Food and Agriculture Organization

(Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên Hợp Quốc)

UNESCO

United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization

(Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hợp Quốc)

WBWorld Bank (Ngân hàng thế giới)
ILOInternational Labour Organization (Tổ chức lao động quôc tế)
IAEAInternational Atomic Energy Agency (Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế)
IMFInternational Monetary Fund (Quỹ tiền tệ thế giới)
UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugee

(Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc)

WTOWorld Trade Organization (Tổ chức thương mại thế giới)

 • 71 lượt xem
Chủ đề liên quan