Writing Unit 2: Cultural diversity Đa dạng văn hóa

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách viết bài miêu tả một trong những biểu tượng dân tộc việt Nam: Nón lá cũng như cung cấp từ vựng, các cấu trúc cần lưu ý cũng như gợi ý cách viết bài.

I. Từ vựng

 • rim [rim] (n): vành nón
 • rib [rib]: gọng, sườn, gân
 • conical ['kɔnikəl] (adj): có hình nón
 • equivalent [i'kwivələnt] (n): từ tương đương
 • palm leaf (n): lá cọ
 • attar oil (n):một loại tinh dầu được làm từ cánh hoa hồng
 • diamater [dai'æmitə] (n): đường kính
 • trim [trim] (v): tô điểm, xen tỉa
 • trap [træp] (n): dây nón

II. Cấu trúc cần lưu ý

 • a coat of attar oil: một lớp tinh dầu
 • to protect…… from: bảo vệ… khỏi
 • to be cover with: được bao phủ

III. Hướng dẫn giải bài tập

Task 1: You are going to write about the conical leaf hat or the “ nón lá”, a symbol of Vietnamese culture. Look at the picture below. Find the Vietnamese equivalents for the English words.

(Bạn định viết về “nón lá", một biểu tượng của văn hóa Việt. Nhìn vào bức tranh dưới đây Tìm từ tương đương tiếng Việt cho những từ tiếngAnh.)

Leaf

Rim

Ribs

Strap

1. Lá

2. Vành nón

3. Khung nón

4. Quai nón


Task 2: Write a passage of about 150 words about the conical leaf hat of Vietnam, using the outline and information below.

(Viết một đoạn văn khoảng 150 từ về “nón lá", dùng dàn bài và thông tin dưới dây.)

A Symbol of the Vietnamese Culture: The Conical Leaf Hat

Introduction (Mở bài):

- symbol of Vietnamese girls/women (biểu tượng của con gái/ phụ nữ Việt Nam)

- part of the spirit of the Vietnamese nation (Một phần tinh thần của quốc gia Việt Nam)

Main body (Thân bài)

Materials (chất liệu)

Shape and size (Hình dạng và kích thước)

Process (Quy trình)

- special kind of bamboo and young/soft palm leaves (Loại tre đặc biệt và lá cọ non/mềm)

- conical form (Hình nón)

- diameter: 45 - 50 cm; 25 - 30 cm high (Đường kính: 40 - 50 cm' 25-30 cm chiều cao)

- covering the form with leaves/sewing leaves around ribs (Bao phủ khung xung quanh với lá /khâu lá xung quanh khung nón)

Conclusion (kết luận)

- protecting people from sun / rain (bảo vệ mọi người khỏi ánh nắng/mưa

- girls/women look pretty/attractive (Thiếu nữ/phụ nữ nhìn đẹp/thu hút hơn)

Sau đây là gợi ý cách viết:

When you come to the countryside of Vietnam, especially in Hue, you can see a lot of beautiful girls with a palm leaf conical hat on . The conical leaf hat is said the symbol of the Vietnamese culture.

The hai is made from a special kind of bamboo and young and soft palm leaves. The ribs are shaped into a conical form. The diametre of the hat is usually about between forty and fifty-five centimetres; and it is about twenty-five or thirty centimetres high. The ribs are covered with palm leaves which are tightly stiched onto the bamboo frame. Finally, the hat is usually painted with a coat of furniture - poiish oil.

The palm leaf conical hai is mainly used to protect from shine or rain. Beneath the broad rim of the hai do Vietnamese girls look more attractive and charming.

=> Trắc nghiệm tiếng anh 12 unit 2: Cultural diversity (P2)


 • 60 lượt xem
Chủ đề liên quan