Trắc nghiệm sinh học 7 bài 56: Cây phát sinh giới Động vật

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 7 bài 56: Cây phát sinh giới Động vật. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Phát biểu nào sau đây về tiến hóa là đúng?

 • A. Tiến hoá là sự biến đổi của sinh vật theo hướng hoàn thiện dần cơ thể để thích nghi với điều kiện sống.
 • B. Tiến hoá là sự biến đổi của sinh vật theo hướng hoàn thiện dần cơ thể để chống lại điều kiện sống.
 • C. Tiến hoá là sự biến đổi của sinh vật theo hướng hoàn thiện cơ thể để chống lại các điều kiện sống bất lợi.
 • D. Tiến hoá là sự biến đổi của sinh vật theo hướng đơn gian hoá dần cơ thể để thích nghi với điều kiện sống.

Câu 2: Di tích hóa thạch của chim cổ được phát hiện cách hiện nay bao nhiêu năm?

 • A. 150 triệu năm
 • B. 250 triệu năm
 • C. 350 triệu năm
 • D. 450 triệu năm

Câu 3: Chim cổ và thú cổ bắt nguồn từ…

 • A. Cá vây chân cổ
 • B. Bò sát cổ
 • C. Lưỡng cư cổ
 • D. Động vật nguyên sinh

Câu 4: Phát biểu nào dưới đây về lưỡng cư cổ là đúng ?

 • A. Vây đuôi biến thành chi sau.
 • B. Không có vảy.
 • C. Có vây lưng rất phát triển.
 • D. Còn di tích của nắp mang.

Câu 5: Thân mềm có họ hàng gần gũi với ngành nào nhất?

 • A. Ngành Ruột khoang
 • B. Ngành giun đốt
 • C. Ngành chân khớp
 • D. Động vật có xương sống

Câu 6: Trên Trái Đất, vi khuẩn và vi khuẩn lam xuất hiện lần đầu tiên cách đây khoảng

 • A. 600 triệu năm.
 • B. 3000 triệu năm.
 • C. 4600 triệu năm.
 • D. 5000 triệu năm.

Câu 7: Cho các lớp động vật sau :

 1. Lớp Lưỡng cư ;
 2. Lớp Chim ;
 3. Lớp Thú ;
 4. Lớp Bò sát ;
 5. Lớp Cá sụn.

Hãy sắp xếp các lớp trên theo chiều hướng tiến hóa.

 • A. (5) → (1) → (4) → (2) → (3).
 • B. (5) → (4) → (1) → (2) → (3).
 • C. (5) → (4) → (1) → (3) → (2).
 • D. (1) → (5) → (4) → (2) → (3).

Câu 8: Đặc điểm nào của chim cổ KHÔNG giống với bò sát cổ

 • A. Chân có 3 ngón trước, 1 ngón sau
 • B. Hàm có răng
 • C. Ngón có vuôt
 • D. Có đuôi dài

Câu 9: Động vật nào dưới đây có quan hệ họ hàng gần với sán lá gan nhất ?

 • A. Châu chấu
 • B. Giun móc câu
 • C. Ốc sên
 • D. Hải quỳ

Câu 10: Đặc điểm nào của lưỡng cư cổ KHÔNG giống như cá vây chân cổ?

 • A. Di tích nắp mang
 • B. Vảy
 • C. Chi năm ngón
 • D. Vây đuôi

Câu 11: Trong các lớp động vật sau, lớp nào kém tiến hóa nhất ?

 • A. Lớp Bò sát
 • B. Lớp Giáp xác
 • C. Lớp Lưỡng cư
 • D. Lớp Thú

Câu 12: Trong các động vật dưới đây, động vật nào kém tiến hóa nhất ?

 • A. Sán lông
 • B. Rươi
 • C. Trai sông
 • D. Hải quỳ

Câu 13: Trong các động vật sau, động vật nào có quan hệ họ hàng gần với nhện nhà nhất ?

 • A. Trai sông.
 • B. Bọ cạp.
 • C. Ốc sên.
 • D. Giun đất.

Câu 14: Trong các động vật dưới đây, lớp động vật nào kém tiến hóa nhất

 • A. Lớp giáp xác
 • B. Lớp bò sát
 • C. Lớp lưỡng cư
 • D. Lớp thú

Câu 15: Đặc điểm nào dưới đây có ở chim cổ ?

 • A. Hàm có răng.
 • B. Đuôi có nhiều vảy.
 • C. Còn di tích của nắp mang.
 • D. Thân phủ vảy sừng.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 56 sinh 7: Cây phát sinh giới Động vật


 • 12 lượt xem