Giải toán VNEN 9 bài 10: Ôn tập chương I

  • 1 Đánh giá

Giải bài 10: Ôn tập chương I - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 32. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Tổng kết các kiến thức cơ bản về căn bậc hai bằng sơ đồ tư duy

Giải toán VNEN 9 bài 10: Ôn tập chương I

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Kết quả nào sau đây đúng?

A. = $\frac{\sqrt{6}}{- 5}$ ; B. = $\frac{\sqrt{6}}{5}$ ;

C. = $\frac{\sqrt{2}}{a}$ ; D. $\sqrt{\frac{16}{a^{2}}}$ = $\frac{4}{a}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Rút gọn biểu thức + $\sqrt{3 + 2\sqrt{2}}$ ta được kết quả là:

A. 6 ; B. ; C. 2; D.2$\sqrt{2}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. có nghĩa với mọi x ; B. $\sqrt{x^{2} + 25}$ có nghĩa với x $\neq $ 5 vàx $\neq $ - 5 ;

C. có nghĩa với mọi x ; D. $\frac{1}{\sqrt{x^{2} + 4}}$ có nghĩa với mọi x.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Thực hiện phép tính:

a) .$\sqrt{2}$ ; b) ($\sqrt{3}$ - $\sqrt{2}$ + 1)($\sqrt{3}$ - 1) ;

c) ; d) ($\sqrt{8}$ - 5$\sqrt{2}$ + $\sqrt{20}$).$\sqrt{5}$ - $\left ( 3\sqrt{\frac{1}{10}} + 10 \right )$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Giải phương trình:

a) \sqrt{x - 2}$ - $\frac{3}{2}$$\sqrt{9x - 18}$ + 24$\sqrt{\frac{x - 2}{64}}$ = -17

b) -5x + 7 + 12 = 0.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Chứng minh đẳng thức:

a) + $\frac{1}{3 + \sqrt{7}}$ - $\frac{6}{\sqrt{7} - 2}$ - $\frac{\sqrt{7} - 5}{2}$ = 4 + $\sqrt{11}$ - 3$\sqrt{7}$ ;

b) - $\frac{\sqrt{x} - \sqrt{y}}{2(\sqrt{x} + \sqrt{y})}$ - $\frac{y + x}{y - x}$ = $\frac{\sqrt{x} = \sqrt{y}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Cho biểu thức: P = - $\frac{1}{2\sqrt{x} + 2}$ + $\frac{\sqrt{x}}{1 - x}$ với x $\geq $ 0, x $\neq $ 1

a) Rút gọn biểu thức P. b) Tính giá trị của P với x = .

c) Tìm giá trị của x để = $\frac{1}{3}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Cho hai biểu thức: A = và B = $\frac{2a + \sqrt{a}}{\sqrt{a}}$ - 1 với a > 0.

a) Tính giá trị của biểu thức B khi a = 19 - 8

b) Rút gọn biểu thức A - B ;

c) Tính giá trị của a để A - B = 2 ;

d) Tìm giá trị của a để biểu thức A - B đạt giá trị nhỏ nhất.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Cho biểu thức: P = : $\left (\frac{x + y + 2xy}{1 - xy} + 1 \right )$

a) Rút gọn P

b) Tính giá trị của P tại x = .

c) Chứng minh: P 1.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Cho biểu thức: P = + $\frac{\sqrt{x} + 3}{\sqrt{x} + 2}$ - $\frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} - 1}$

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm x để P < .

=> Xem hướng dẫn giải

D.E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG và TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Tìm giá trị lớn nhất của A = .$\sqrt{4 - x}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Tìm các số hữu tỉ a sao cho biểu thức B = có giá trị là số nguyên.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 121 lượt xem
Chủ đề liên quan