Giải bài Chính tả: Bàn tay cô giáo Tiếng Việt 3 trang 29

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài chính tả: Bàn tay cô giáo trang 29 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài chính tả này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 29 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Nhớ - viết:

Bàn tay cô giáo (cả bài)

Câu 2: Trang 29 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

a) Điền vào chỗ trống tr hay ch?

…í thức là những người …uyên làm các công việc …í óc như dạy học, …ữa bệnh, …ế tạo máy móc, nghiên cứu khoa học. Cùng với những người lao động …ân tay như công nhân, nông dân, đội ngũ …í thức đang đem hết …í tuệ và sức lực của mình xây dựng non sông gấm vóc của chúng ta.

b) Đặt dấu hỏi hay dấu ngã ?

Trên đồng ruộng, trong nhà máy, trên lớp học hay trong bệnh viện, ơ đâu, ta cung gặp nhưng trí thức đang lao động quên mình. Các ki sư nông nghiệp nghiên cứu giống lúa mới, ki thuật trồng trọi, chăn nuôi mới. Các ki sư cơ khí cùng công nhân san xuất máy móc, ô tô. Các thầy giáo, cô giáo dạy ta trở thành người có ích cho xa hội. Các bác si chưa bệnh cho dân.

=> Hướng dẫn làm bài:

a) Điền vào chỗ trống tr hay ch?

Trí thức là những người chuyên làm các công việc trí óc như dạy học, chữa bệnh, chế tạo máy móc, nghiên cứu khoa học. Cùng với những người lao động chân tay như công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức đang đem hết trí tuệ và sức lực của mình xây dựng non sông gấm vóc của chúng ta.

b) Đặt dấu hỏi hay dấu ngã ?

Trên đồng ruộng, trong nhà máy, trên lớp học hay trong bệnh viện, đâu, ta cũng gặp những trí thức đang lao động quên mình. Các sư nông nghiệp nghiên cứu giống lúa mới, thuật trồng trọi, chăn nuôi mới. Các kĩ sư cơ khí cùng công nhân sản xuất máy móc, ô tô. Các thầy giáo, cô giáo dạy ta trở thành người có ích cho hội. Các bác sĩ chữa bệnh cho dân.


  • 6 lượt xem