Giải bài Chính tả: Ông tổ nghề thêu Tiếng Việt 3 trang 24

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài chính tả: Ông tổ nghề thêu trang 24 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài chính tả này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 24 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Nghe – viết:

Ông tổ nghê thêu (từ đầu đến triều đình nhà Lê)

Câu 2: Trang 24 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

a) Điền vào chỗ trống tr hay ch?

Trần Quốc Khái rất thông minh, …ăm chỉ học tập nên đã …ở thành tiến sĩ, làm quan to …ong …iều đình nhà Lê. Được cử đi sứ Trung Quốc, …ước thử thách của vua nước láng giềng, ông đã xử …í rất giỏi làm cho mọi người phải kính …ọng. Ông còn nhanh …í học được nghề thêu của người Trung Quốc để …uyền lại …o nhân dân.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Lê Quý Đôn sống vào thời Lê. Từ nho, ông đa nôi tiếng thông minh. Năm 26 tuôi, ông đô tiến si. Ông đọc nhiều, hiêu rộng, làm việc rất cần mân. Nhờ vậy, ông viết được hàng chục cuốn sách nghiên cứu về lịch , địa lí, văn học,..., sáng tác ca thơ lân văn xuôi, ông được coi là nhà bác học lớn cua nước ta thời xưa.

=> Hướng dẫn làm bài:

a) Điền vào chỗ trống tr hay ch?

Trần Quốc Khái rất thông minh, chăm chỉ học tập nên đã trở thành tiến sĩ, làm quan to trong triều đình nhà Lê. Được cử đi sứ Trung Quốc, trước thử thách của vua nước láng giềng, ông đã xử trí rất giỏi làm cho mọi người phải kính trọng. Ông còn nhanh trí học được nghề thêu của người Trung Quốc để truyền lại cho nhân dân.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Lê Quý Đôn sống vào thời Lê. Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng thông minh. Năm 26 tuổi, ông đỗ tiến . Ông đọc nhiều, hiểu rộng, làm việc rất cần mẫn. Nhờ vậy, ông viết được hàng chục cuốn sách nghiên cứu về lịch sử, địa lí, văn học,..., sáng tác cả thơ lẫn văn xuôi, ông được coi là nhà bác học lớn của nước ta thời xưa.


  • 3 lượt xem