Giải bài Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục Trang 94 Tiếng Việt 3

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục - trang 94 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

1.Tóm tắt nội dung

Bác Hồ viết lời kêu gọi toàn dân tập thể dục để rèn luyện sức khỏe, nhằm tăng cường sức mạnh mỗi cá nhân và cả dân tộc.

2. Hướng dẫn làm bài:

Câu 1: Trang 95 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Sức khỏe cần thiết như thế nào trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

=> Hướng dẫn làm bài:

Sức khỏe giúp chúng ta giữ vững nền dân chủ, bảo vệ nước nhà, xây dựng đời sống mới. Việc gì cũng cần phải có sức khỏe mới thành công.

Câu 2: Trang 95 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Vì sao tập thể dục là bổn phận của mỗi người yêu nước?

=> Hướng dẫn làm bài:

Vì tập thể dục thì cơ thể mới khỏe mạnh, mà "mỗi người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi người dân mạnh khỏe là cả nước mạnh khỏe". Như vậy, để cho đất nước ngày càng hùng mạnh hơn thì mỗi cá nhân cần chăm chỉ rèn luyện sức khỏe.

Câu 3: Trang 95 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Em sẽ làm gì sau khi đọc bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ?

=> Hướng dẫn làm bài:

Sau khi dọc xong Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ, em sẽ chăm chỉ tập thể dục hàng ngày, để nâng cao tình thần và sức khỏe, từ đó học tập tốt hơn và có thể giúp đỡ mọi người xung quanh.


  • 68 lượt xem