Giải bài Chính tả: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử Tiếng Việt 3 trang 67

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài chính tả Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử - trang 67 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài chính tả này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 67 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Nghe - viết:

Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử ( từ Sau khi đã về trời... đến tưởng nhớ ông)

Câu 2: Trang 68 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Điền vào chỗ trống:

a) r, d hay gi?

Hoa ..ấy đẹp một cách ...ản ..ị. Mỗi cánh hoa ...ống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mong manh hơn và có màu sắc ...ực ...ỡ. Lớp lớp hoa ...ấy ...ải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn ..ó thoảng, chúng tản mát bay đi mất.

b) ên hay ênh?

Hội đua thuyền

Mặt sông vẫn bập bềnh sóng vỗ.

Đến giờ đua, l... phát ra bằng ba bốn hồi trống dõng dạc. Bốn chiếc thuyền đang dập d... trên mặt nước lập tức lao l... phía trước. B.. bờ sông, trống thúc tiếp, người xem la hét, cổ vũ. Các em nhỏ được bố công kh... trên vai cũng hò reo vui mừng. Bốn chiếc thuyền như bốn con rồng vươn dài, vút đi tr... mặt nước m... mông.

=> Hướng dẫn làm bài:

a) r, d hay gi?

Hoa giấy đẹp một cách giản dị. Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mong manh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng tản mát bay đi mất.

b) ên hay ênh?

Hội đua thuyền

Mặt sông vẫn bập bềnh sóng vỗ.

Đến giờ đua, lệnh phát ra bằng ba hồi trống dõng dạc. Bốn chiếc thuyền đang dập dềnh trên mặt nước lập tức lao lên phía trước. Bên bờ sông, trống thúc tiếp, người xem la hét, cổ vũ. Các em nhỏ được bố công khênh trên vai cũng hò reo vui mừng. Bốn chiếc thuyền như bốn con rồng vươn dài, vút đi trên mặt nước mênh mông.


  • 8 lượt xem