Giải bài 1: Hàm số lượng giác

  • 1 Đánh giá

Đây là bài học mở đầu cho chương hàm số lượng giác và phương trình lượng giác. Bài học giới thiệu cho ta tập xác định, tính tuần hoàn, sự biến thiên và đồ thị của các hàm số lượng giác.

A. Lý thuyết

I. Hàm số

TXĐ:

Nhận xét: Hàm số là hàm số lẻ và tuần hoàn với chu kì $2 \pi$ và $-1 \leq \sin x \leq 1$ hay nói cách khác là tập giá trị của hàm số này là $[-1;1]$.

Đồ thị hàm số trên $\mathbb{R}$

ll. Hàm số .

TXĐ: .

Nhận xét: Hàm số là hàm số chẵn và tuần hoàn với chu kì $2 \pi$ và $-1 \leq \cos x \leq 1$ hay nói cách khác là tập giá trị của hàm số này là $[-1;1]$.

Đồ thị hàm số trên $\mathbb{R}$ (tịnh tiến đồ thị hàm số theo vecto $\overrightarrow{u}=(-\frac{\pi}{2};0))$

lll. Hàm số

TXĐ: .

Nhận xét: Hàm số là hàm số lẻ và tuần hoàn với chu kì $\pi$. Tập giá trị của hàm là $\mathbb{R}$.

Đồ thị hàm số

lV. Hàm số .

TXĐ: .

Nhận xét: Hàm số là hàm số lẻ và tuần hoàn với chu kì $\pi$. Tập giá trị của hàm số là khoảng $(-\infty, +\infty)$.

Đồ thị hàm số

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 17 sgk - đại số và giải tích 11

Hãy xác định các giá trị của x trên đoạn để hàm số $y=\tan x$

a) Nhận giá trị bằng 0.

b) Nhận giá trị bằng 1.

c) Nhận giá trị dương.

d) Nhận giá trị âm.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 17 sgk - đại số và giải tích 11

Tìm tập xác định của hàm số

a) .

b) .

c) .

d) .

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 17 sgk - đại số và giải tích 11

Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx, hãy vẽ đồ thị của hàm số y = |sinx|

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 17 sgk - đại số và giải tích 11

Chứng minh rằng sin2(x + kπ) = sin 2x với mọi số nguyên k. Từ đó vẽ đồ thị hàm số y = sin2x.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Trang 17 sgk - đại số và giải tích 11

Dựa vào đồ thị hàm số y = cosx, tìm các giá trị của x để .

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 6: Trang 17 sgk - đại số và giải tích 11

Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị dương.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 7: Trang 18 sgk - đại số và giải tích 11

Dựa vào đồ thị hàm số , tìm khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị âm.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 8: Trang 18 sgk - đại số và giải tích 11

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số:

a) ;

b) .

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm đại số và giải tích 11 bài 1: Hàm số lượng giác (P2)


  • 12 lượt xem