Giải toán 6 kết nối

Dưới đây là toàn bộ bài giải sách toán 6 kết nối tri thức và cuộc sống - nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Kết nối tri thức và cuộc sống toán 6 KhoaHoc

MỤC LỤC BÀI GIẢI TOÁN 6 TẬP 1 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG

CHƯƠNG 1: TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 1: Tập hợp

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 2: Cách ghi số tự nhiên

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang trang 20

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 27

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 Bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 9: Dấu hiệu chia hết

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 10: Số nguyên tố

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 43

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 11: Ước chung, ước chung lớn nhất

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 12: Bội chung, bội chung lớn nhất

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 54

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương II

CHƯƠNG 3. SỐ NGUYÊN

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 13: Tập hợp các số nguyên

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Luyện tập chung trang 69

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 16: Phép nhân số nguyên

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Luyện tập chung trang 75

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương III

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Luyện tập chung trang 95

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 21: Hình có trục đối xứng

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 22: Hình có tâm đối xứng

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Luyện tập chung trang 108

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương V

Phiếu nhận xét môn toán 6 sách kết nối tri thức và cuộc sống

MỤC LỤC BÀI GIẢI TOÁN 6 TẬP 2 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG

CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 24: So sánh phân số .Hỗn số dương

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 25 : Phép cộng và phép trừ phân số.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 26: Phép nhân và phép chia phân số.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 27: Hai bài toán về phân số.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 Bài tập cuối chương VI

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 13

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 25

CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 28: Số thập phân.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 30 : Làm tròn và ước lượng

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 29 : Tính toán với số thập phân.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 31: Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 43

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 Bài tập cuối chương VII

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 32: Điểm và đường thẳng.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm .Tia

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 34 : Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 35 : Trung điểm của đoạn thẳng.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 62

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 36 : Góc

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 70

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 Bài tập cuối chương VIII

CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC XUẤT THỰC NGHIỆM

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 38 : Dữ liệu và thu nhập dữ liệu.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 39 : Bảng thống kê và biểu đồ tranh

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 41 : Biểu đồ cột kép

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 42 : Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 43 : Xác suất thực nghiệm

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 Bài tập cuối chương IX

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 Bài tập ôn tập cuối năm

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6