Giải bài tập đọc: Một người chính trực - tiếng việt 4 tập 1 trang 36

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 1, Giải bài bài tập đọc: Một người chính trực - tiếng việt 4 tập 1 trang 36. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

I. Tìm hiểu chung bài đọc

1. Bố cục: Chia thành 3 đoạn

 • Đoạn 1: Từ đầu đến đó là vua Lý Cao Tông.

=> Thái độ chính trực của Tô Hiến Thành trong việc lập ngôi vua.

 • Đoạn 2: Tiếp theo đến tới thăm Tô Hiến Thành được.

=>Tô Hiến Thành lâm bệnh có Vũ Tán Đường hầu hạ.

 • Đoạn 3: phần còn lại.

=>Tô Hiến Thành tiến cử người tài giỏi giúp nước.

2. Chú thích:

 • Chính trực: ngay thẳng.
 • Di chiếu: lệnh (viết) của vua truyền lại trước khi mất
 • Thái tử: con trai của vua được chọn để nối ngôi.
 • Thái hậu: mẹ vua.
 • Phò tá: theo bên cạnh để giúp đỡ.
 • Tham tri chính sự: chức quan đứng thứ nhì trong một bộ đời xưa.
 • Gián nghị đại phu: chức quan giữ việc can ngăn vua để vua không làm điều trái.
 • Tiến cử: giới thiệu người có tài, có đức để cấp trên chọn lựa.

3. Cách đọc:

 • Đọc phần đầu với giọng kể thong thả, rõ ràng.
 • Phần sau đọc với giọng điềm đạm nhưng dứt khoát, thể hiện thái độ kiên định.

4. Nội dung: Ca ngợi sự chính trực, thanh liêm, tấm lòng vì dân vì nước của Tô Hiến Thành – Vị quan nổi tiếng cương trực thời xưa.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài đọc

Câu 1:Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào?

Trả lời:

Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện : Tô Hiến Thành không nhận vàng bạc đúc lót để làm sai di chiếu của vua đã mất. Ông cứ theo di chiếu mà lập thái tử Long Cán lên làm vua.

Câu 2: Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào ?

Trả lời:

Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện ở chỗ là ông cử người tài ba ra giúp nước chứ không cử người ngày đêm hầu hạ mình.

Câu 3: Vì sao nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành ?

Trả lời:

Vì những người chính trực bao giờ cũng đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích riêng. Họ làm được nhiều điều tốt cho dân, cho nước.


 • 33 lượt xem