Tuần 9 tiếng việt 4 chính tả: Thợ rèn - sgk tiếng việt 4 tập 1 trang 86

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 1, Giải bài chính tả: Thợ rèn - Tiếng Việt 4 tập 1. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết. Mời các bậc phụ huynh cùng các em tham khảo.

Câu 1: Nghe - viết: Thợ rèn

Trả lời:

Giữa trăm nghề, làm nghề thợ rèn

Ngồi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi

Suốt tám giờ chân than mặt bụi

Giữa trăm nghề, chọn nghề thợ rèn.

Làm thợ rèn mùa hè có nực

Quai một trận, nước tu ừng ực

Hai vai trần bóng nhẫy mồ hôi

Cũng có khi thấy thở qua tai.

Làm thợ rèn vui như diễn kịch

Râu bằng than mọc lên bằng thích

Nghịch ở đây già trẻ như nhau

Nên nụ cười nào có tắt đâu.

Câu 2: Điền vào chỗ trống

a. "l hay n"

...ăm gian lều cỏ thấp ...e te

Ngõ tối đua bay đóm ...ập ...òe

...ưng dậu phất phơ màu khói nhạt

...àn ao ...óng ...ánh bóng trăng ...oe

b. "uôn hay uông"

– ....g nước nhớ ng....

- Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau m.... nhớ cà dầm tương

- Đố ai lận x.... vực sâu

Mà đo miệng cá .... câu cho vừa

- Người thanh tiếng nói cũng thanh

Ch.... kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu

Trả lời:

a. "l hay n"

Năm gian lều cỏ thấp le te

Ngõ tối đua bay đóm lập lòe

Lưng dậu phất phơ màu khói nhạt

Làn ao lóng lánh bóng trăng loe

b. "uôn hay uông"

Uống nước nhớ nguồn

- Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương

- Đố ai lận xuống vực sâu

Mà đo miệng cá uốn câu cho vừa

- Người thanh tiếng nói cũng thanh

Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu


  • 11 lượt xem